Духовно воюване, стихове

1554

Стихове за духовно воюване!

С решение на волята си прощавам, обичам, моля се и благославям всеки брат и сестра! С решение на волята си прощавам, обичам, моля се и благославям също всеки човек, който поради невежество или нарочно ни гони, заплашва, осъжда или кълне! Нека Бог да отвори очите на всеки един и да даде спасително покаяние на всяка душа! Благодаря Ти Господи за Твоите прекрасни обещания!

Марк 11:25  И когато се изправяте на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, Който е на небесата, вашите прегрешения. 

Матей 5:44  Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят; 

Матей 5:11  Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене; 

Матей 5:12  радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. 

Признавам греха си пред Теб Господи, измий ме със Святата си кръв! Решавам да онищожа всяка книга или предмет, които ме свързват със сатана.

1 Йоан 1:9  Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.

Деяния на апостолите 19:18  И мнозина от повярвалите дохождаха та се изповядваха и изказваха делата си. 

Деяния на апостолите 19:19  Мнозина още и от тия, които правеха магии, донасяха книгите си и ги изгаряха пред всичките; и като пресметнаха цената им, намериха, че бе петдесет хиляди сребърници. 

Святи Небесни Отче, благодаря ти, че чрез Христос и Неговият Кръст, греховете ми са простени и съм оправдан!

2 Коринтяни 5:21  Който за нас направи грешен ( Гръцки: Грях ) Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни ( Гръцки: Правда ) пред Бога. 

Святи Небесни Отче, благодаря ти, че чрез Христос и Неговият Кръст, сме освободени от властта на Царството на тъмнината и сме преселени в Божието Царство!

Колосяни 1:13  Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син. 

Колосяни 1:14  В Него имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на греховете; 

Святи Небесни Отче, благодаря ти, че чрез Христос и Неговият Кръст сме изкупени от всяко проклятие и получаваме Божиите благословения!

Галатяни 3:13  Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет ( Гръцки: Проклетия. Виж. 2 Коринтяни 5:21 ) за нас; защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво“; 

Галатяни 3:14  така щото благословението, дадено от Авраама, да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра. 

Отче Святи, в името на Сина Ти Исус се моля против духовните сили на нечестието воюващи срещу нас!

Псалм 35:1  (По слав. 34). Давидов псалом. Бори се, Господи, с ония, които се борят с мене; Воювай против ония, които воюват против мене. 

Псалм 35:5  Нека бъдат като плява пред вятъра, И ангел Господен да ги гони. 

Псалм 35:6  Нека бъде пътят им тъмен и плъзгав, И ангел Господен да ги гони. 

1. В името на Исус Те хваля Отче, защото Хвалата носи СИЛА от Бога и запушва устата на обвинителя и клеветника!

Псалм 8:2  Из устата на младенците и сучещите Укрепил си СИЛА поради противниците Си, За да накараш да млъкне врагът и отмъстителят.

2. Естир – Святи Отче, Ти  използваш Поста ни за да обърнеш  проклятието в благословение и делата и плановете на сатана в победа за нас!

3. Разрушаваме оръжията (думи и обвинения) на сатана в името на Исус! Издаваме присъда над всеки език, дума, обвинение и демон, които идват да крадат, убиват и разрушават! Боже благодаря Ти за изобилния живот в Христа!

Исая 54:17  Ни едно оръжие скроено против тебе не ще успее; И ще победиш (осъдиш) всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд. Това е наследството на слугите Господни, И правдата им е от Мене, казва Господ. 

Йоан 10:10  Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно. 

4. Връзваме духовни власти и сили на нечестие, демони, езици, думи изпратени срещу нас в името на Исус. Освобождаваме ангелски войнства и Развързвам себе си, дома си, съпругата, синовете си (дух, душа и тяло), служението, работа, настояще и бъдеще в името на Исус!

Матей 18:18  Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. 

5. Дяволе, ти си клеветник и обвинител на нас вярващите. Ние те побеждаваме чрез КРЪВТА на Агнето и чрез СЛОВОТО, с което свидетелстваме сега!

Откровение на Йоан 12:10  И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото се свали КЛЕВЕТНИКЪТ на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог. 

Откровение на Йоан 12:11  А те го победиха чрез КРЪВТА на Агнето и чрез СЛОВОТО на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт. 

Римляни 5:9  Много повече, прочее, сега като се оправдахме чрез кръвта Му, ще се избавим от Божия гняв чрез Него. 

Римляни 8:1  Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, [които ходят, не по плът но по Дух]. 

6. Вземам Оръжието на Хвала и Мечът на Словото. В  името на Исус отдавам възмездие и наказание на силите на тъмнината воюващи срещу мен и семейството, съпругата, децата,  (всичко кето сме-дух, душа и тяло), всичко, което имаме, служение, работа, настояще и бъдеще! Връзвам началствата им с вериги и окови! Нека Писаният Божи Съд дойде върху тях!

Псалм 149:6  Славословия към Бога ще бъдат в устата им. И меч остър от двете страни в ръката им, 

Псалм 149:7  За да отдават възмездие на народите И наказание на племената, 

Псалм 149:8  За да вържат царете им с вериги, И благородните им с железни окови, – 

Псалм 149:9  За да извършат над тях написания съд! Тая част принадлежи на всички Негови светии. Алилуя. 

7. Нека Дух на огън и съд се излеят върху властите, силите, плановете, делата на сатана срещу мен, семейството (всичко кето сме-дух, душа и тяло), всичко, което имаме, служението ни, работа, настояще и бъдеще в името на Исус!

Исая 4:4  Когато Господ измие нечистотата на сионовите дъщери. И очисти кръвта на Ерусалим отсред него, Чрез дух на съдба и чрез дух на изгаряне. 

В името на Исус заповядвам на всяка планина застанала срещу мен, семейство, съпруга, деца,  (всичко кето сме-дух, душа и тяло), всичко, което имаме, служение, работа, настояще и бъдеще!, да се премести от пътя ни!

Марк 11:23  Истина ви казвам: Който рече на тая планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане. 

Благодарим Ти Христе за изцелението ни чрез кръста!

Исая 53:4  Той наистина понесе болестите ни, И със болките ни се натовари; А ние Го счетохме за ударен, Поразен от Бога, и наскърбен. 

Матей 8:17  за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: “Той взе на Себе Си нашите немощи, И болестите ни понесе”. 

Исая 53:5  Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието дакарваще нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме. 

1 Петрово 2:24  Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте. 

Благодарим Ти Христе, че ни освободи от всяка бедност и сиромашия чрез кръста!

2 Коринтяни 8:9  Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че, богат като бе, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия. 

Святи Господи Исусе Христе, с вяра Ти благодарим, че на кръста разруши делата на дявола и го победи заради нас, и ни направи повече от победители и триумфиращи чрез Теб над Него!

1 Йоан 3:8  … Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола, 

Римляни 8:37  Не; във всичко това отиваме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил. 

1 Коринтяни 15:57  но благодарение Богу, Който ни дава победа чрез нашия Господ Исус Христос. 

2 Коринтяни 2:14  Но благодарение Богу, Който винаги ни води в победително шествие в Христа, и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него. 

Благодаря Ти Господи за изобилният и вечен живот, който имаме чрез Христовия кръст!

Йоан 10:10  … Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно. 

Йоан 6:54  Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден. 

Йоан 3:16  Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот

Пламен Петров