Молитва върху Господната молитва

1222

Отче наш, Ти, който Си на небесата

  Нека всички се обърнем към нашия небесен Отец, всеки един, който участва.

Отче наш, 

  Сега ще се обърнем към нашия Небесен Баща.

В името на Исус Христос се обръщаме към Тебе, Отче чрез помощта на Святия Дух, ние се обръщаме в молитва към тебе Небесни Татко. Не просто Ти си наш Бог, но ти си и наш баща и се обръщаме към тебе всичките в молитва заедно към Тебе, небесни Отче.

Моля те, да послушаш нашата молитва сега.

Да се свети Твоето име, както на небето,

  Нека се свети в моя живот, в моето сърце. Да се свети Твоето име във всеки един брат и сестра, с които в момента сме на богослужение. Нека светлината на Твоето благовестие да бъде в нашите сърца. Нека да се свети Твоето име, да се хвали Твоето име в сърцата ни, денем и нощем. Нека да бъде хвалено, Господи Твоето име в нашите домове, да се свети името Ти в нашите деца, в нашите домове, те да бъдат дом на молитва. Моля те, нека да направиш нашите домове дом на молитва, да направиш места, където Твоето име да се хвали, място където да се покланяме на Твоето име, Господи, с дух, с истина, понеже ти си дух, да ти се покланяме с дух и истина. Нека домовете ни да станат дом на поклонение. Нека станат дом на молитва, молим те за тази благодат. Дай ни дух на благодат и на моление, дух на молитва. Помогни ни, учи ни и помогни ни да се молим, Господи в нашите домове. В нашите църкви, те моля, наистина да бъдат дом на молитва. Да се молим, Господи на тебе, научи ни да се молим в духа, не в плътта, да се молим в Святия Дух. Научи ни да се молим с нашия дух, с човешкия дух, но да се молим в Твоя дух, научи ни да се молим с ума си, в твоя Дух, молитва в духа. Да ни научиш как да се молим под ръководството на Твоя дух, с помощта на Твоя Дух, защото не знаем да се молим както трябва. Но “Твоя Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания”.

Ние те молим за помощ, Святи Дух, да ни помагаш в нашите молитви. Защото много пъти не можем и не знаем да се молим, искаме истинска молитва в духа и чрез Духа в нашите домове, в нашите семейства, в нашите църкв, дори в нашите сърца. Нека сърцата ни да бъдат поклоннически. Аз те моля, Господи, за поклонническо сърце, сърце с което да се покланям на Тебе в Дух, сърце с което да се покланям на Теб в истина. Поклонническо сърце ми дай, Господи.

Моля те, Твоето име да се хвали и да се слави в живота ми. Твоето име да се хвали и слави в моя дом и в служението, което имам Господи. Хваление, поклонение, благодарение, нека да се въздига и възвишава святото име на Исус Христос, който е Господ на господарите, Цар на царете, Първия и последния и чието име е над всяко друго име и всяко друго име трябва да се преклони и да изповяда. Господи, благодаря ти.

Сега те моля, Господи не само

да се свети Твоето име, но да дойде и Твоето царство, така както е на небесата

  Така както царуваш на небесата, Твоето царство да дойде в сърцето ми. Искам Ти да си цар, Ти да си на трона на моето сърце, искам ти да управляваш сърцето ми, искам ти да управляваш живота ми, искам Ти да управляваш семейството ми и служението ми и бизнеса и всичко, Ти бъди управител, Ти бъди цар в живота ми. Нека всяко друго име да се отмахне. Ти да управляваш и царуваш в умовете ни, в сърцата ни, в децата ни, ти управлявай Господи, ти царувай. Нека да слезне царството Ти както на небето, така и на земята. Нека да дойде Твоето царство.

Да го помолим Неговото царство да дойде в нашия живот. Да слезе царството, Ти Господи

Да бъде волята Ти

  Волята ти, желанието Ти, плановете, стратегиите, които имаш, нека  да бъдат в моя живот, нека не друга стратегия, не други планове, не друга воля, а искам Твоите планове и стратегии да бъдат в моя живот. Нека моя живот да бъде в съвършената ти воля, не просто допустимата. Искам съвършената Божия воля за живота си, за семейството, за служението, за църквата в България, съвършената Божия воля за България в името на Господа Исуса Христа. Нека

да дойде Твоето царство и да бъде Твоята воля, както на Небето, така и на земята

И дай ни ежедневния хляб, Господи

  Дай ни днес първо ежедневния духовен хляб, защото не само с естествен хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста. И аз те моля днес да ни дадеш духовния хляб на Божието слово, нека този хляб да дойде и да нахрани нашите души, нашия дух, нека хляба на Божието слово да ни нахрани днес, Господи. Дай ни да ядем от хляба на Божието слово, защото никоя храна не може да ни нахрани така. Твоята плът е истинска храна, твоето тяло е истинска храна, Твоето слово е истинска храна и Твоята кръв е истинско питие. Искаме да пием и да ядем, Господи от Твоето слово, защото

словото стана плът и пребиваваше между нас

  Нека това слово да ядем от него, да пием от него, да ни дава живот  в името на Исус. Нека Божието слово да дойде към нас като хляб да ни нахрани. И не само това.

Според Матей 15:21-29, аз те моля Господи нека Твоето слово да дойде върху нас като освобождение и като изцеление.

Не е редно да се вземе хляба от дечицата и да се даде на кученцата. Да, Господи, но и кученцата ядат от трохите и къшеите, които падат от масата на господарите им.

  О, Господи, ние те молим за хляба на Божието слово, който освобождава, хляба на Божието слово, който изцелява. Дай ни хляб като освобождение и като изцеление, дай хляб на църквата на България като изцеление и освобождение. Защото мнозина се нуждаят, Господи. И аз те моля, Ти да ни освобождаваш от всяка опресия, защото

Затова се яви Божия син, да разруши делата на дявола

Исус от Назарет беше помазан със Святия Дух и със сила и Той изцеляваше всички угнетявани от дявола

  Има много угнетявани. Моля те, Господи  дай хляба на освобождение и изцеление да бъдат освобождавани от гнета на Сатана. Дай, Господи, този хляб , нека да слезе този хляб на Божието слово, защото

Ти изпращаш словото си и изцеляваш и освобождаваш от гробовете, в които лежат хората 

  Ти изпращаш Твоето слово и нека Твоето слово като хляб да дойде и да изцелява и да освобождава в името на Господа Исуса Христа. И най-накрая те моля, Господи, нека да дойде твоя хляб, като всяко снабдяване в семейството, нужда от храна, нужда от финанси, от облекло, от покрив. Всяка наша нужда снабдявай, “според Твоето богатство в слава в Христа Исуса”. И аз те моля, нека Твоето слово да дойде и Твоя хляб да дойде, който да удовлетвори насъщните физически нужди на тялото, да се нахраним. Господи. Дай хляб на трапезата на твоите деца. Нито едно от децата ти да не гладува. Аз те моля в името на Исус, нито едно от Твоите деца да не гладува. Нека всеки ден да имаме хляба от който се нуждаем според Твоето слово Господи, според Господната молитва те моля.

Прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници 

  Сега ние заставаме пред тебе Господи и обявяваме, че прощаваме 100% на всеки човек неговите прегрешения и дългове спрямо нас. Ако има някакво съмнение, изповядваме името на този човек, с който сме имали проблеми или евентуално може да имаме проблеми. Прощаваме, да няма никакви дългове, никакви грехове спрямо нас. Ние прощаваме на всеки човек прегрешенията му спрямо нас и на база на това те молим, Господи, Ти да простиш всичките ни прегрешения. “Прости ни дълговете, както простихме и ние на нашите длъжници”.

Ако някой не е простил на  някого, трябва да прости, ако иска и на него да му се прости със същата мярка, с която ние прощаваме. Затова те, молим Господи сега, очиствай сърцата от всяка непростителност да бъдат напълно очистени от всяка непростителност и да ни изпълниш с простителността. Дай ни дух на простителност и на любов. Да възлюбим и да прощаваме дори на враговете си, според както Ти си казал, да се молим за тия, които ни гонят, в името на Исус Христос, прости ни дълговете, прости ни грехове. Всичките, измий ни със святата кръв, очисти ни съвършено, да не остане нищо, нито едно петно по нас. Нека нашата дреха да бъде бяла, чиста, светеща, да няма нито едно петно,   нито една бръчка. Да бъдем в бяло облекло на праведност облечени, чистота и святост в името на Исус Христос. Това те молим днес, прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници.

Не ни въвеждай в изкушение, Господи,

  Не ни въвеждай в изпитание, моля те ти да не позволяваш на дявола да ни изкушава в името на Исус Христос. Опази ни Господи, дявола да не ни изкушава. Ти “Господи не се изкушаваш от зло и никого не изкушаваш”, но аз те моля, Господи да не допускаш дявола да ни изкушава с нито един грях. Моля те да опазиш всяко едно от Твоите деца от всяко изкушение на Сатана. Моля те, опази ни, Господи. Не ни въвеждай в изкушение, не ни изпитвай Господи, моля те, да не ни изпитваш. Моля те, да ни избавиш от изпитания, изпитни, от проблеми и трудности в живота, избави ни Господи, от всяко зло, за да не видим скръб. Ти си обещал в 91 Псалм

Няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до шатъра ти 

  И аз те моля, никакво зло да не ни сполети през всичките дни на живота ти и да не се приближи никаква язва, никаква болест, нищо до дома ни,

Защото ще заповядаш на ангелите си за нас да ни пазят във всичките ни пътища

  И аз те моля, заповядай на ангелите си за нас, да ни пазят във всичките ни пътища. Нека Твоите ангели да ни пазят във всичките ни пътища в името на Исуса Христа. И не само това, Господи, аз те моля,

Милост и благост да ни следват през всичките дни на живота ни и ние да живеем завинаги в Господния дом

  Милост и благост да ни следват не само известно време, но през всичките дни на живота ни и ние да живеем завинаги в Господния дом. Не ни въвеждай в изкушение, не ни въвеждай в изпитание, но избави ни от всяко зло. Избави ни, освободи ни от всяко зло, избави ни от лукавия, избави ни от всеки демон, избави ни от дявола, избави ни от всяка болест и немощ, която той нанася, избави ни от бедност, от болест, от семейни проблеми, избави ни от безработица, избави ни от всяко зло нещо, от всяко дело на Сатана. Ние искаме Твоята воля да бъде, не неговата. Искаме Твоето царство да дойде, не неговото. Искаме Твоето име да се свети, не неговото.

На Господа, Твоя Бог да се покланяш и на Него да служиш 

  Защото цялото царство,

царството е Твое, силата принадлежи на Тебе и цялата слава принадлежи на Тебе

  И ние я отдаваме в името на Исус. И славата принадлежи на тебе, Ти си Господ и славата си няма да дадеш на друг и ние отдаваме цялата слава само на тебе, всемогъщи Боже в името на Исус Христос.

Амин. Благодарим ти Господи, в името на Исус.

Всеки един може да се моли по този начин, взимате като основа Господната молитва и се молите и Бог да ви води и да ви учи. Защото виждате, че тук има царството, воля, името, прощение, има много неща не само “дай”. Бог да ви благослови и да ви учи в молитвения ви живот в името на Исуса Христа.