Молитва за икономически и финансов пробив

1685

Направил съм една молитва за икономически и финансов пробив, понеже много хора се нуждаят от това. Вярвам, че има хора, които ще получат чудо. Искам да ви насърча да се молите с тази молитва и сега ще я запишем, във Фейсбук можете да я намерите. Молете се с вяра върху библейските стихове и ги изповядвайте на глас с увереност. Много е важно, хора, на глас да изповядвате, не на ум. Молете се на глас, изповядвайте на глас. Разбира се, когато няма възможност на глас, и на ум, но когато има възможност на глас изповядвайте. На глас се молете, вярата идва от слушане. Много е важно да чувате какво казвате. Христос е нашата надежда за настоящето и за бъдещето. В Него имаме изпълнението на всяко Божие обещание от Библията. 2 Коринтяни 1:20 казва,

Понеже в Него е „да“ за всичките Божии обещания колкото и много да са те.  Затова и чрез Него е „амин“ за Божията слава за нас.

        Тоест, в Христос е „да“ на всичките Божии обещания, независимо колко много са. 2 Коринтяни 1:20, молете се с тази молитва.

Господи, Ти си обещал, че всички Божии общения са „да“ в Христа Исуса. Моля Те да ми отговориш на молитвата. Идвам при Тебе чрез името Исус. После,  Божието желание за теб и дома ти.

№ 1 – Божието обещание за теб и дома ти е да благоуспява душата ти. Това говори за спасение и вечен живот. Освобождение от нечисти духове на ума, емоциите и волята; обновяване на ума чрез Божието слово. Това е все благоуспяване на душата и освещение в живота ви. Благоуспяване на душата е спасение, освобождение,  обновяване  на ума и освещение.

№ 2 – здраве, физическо, емоционално и умствено здраве, семейно здраве. Това е Божието желание за теб и дома ти.

И № 3 – да успяваш и да напредваш във всяка област на живота си, включително семейство, бизнес, финанси и др. Откъде ги вадя тия изводи? 3 Йоан 1:2:

Възлюбени, молитствам /или желая в друг превод/ да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти

        Както виждате, № 1 е да благоуспява душата и според размера, мярката на благоуспяване на душата да благоуспяваш във всичко и да си здрав. Значи, казах първо благоуспяване на душата, второ, успех, благоуспяване във всяка област на живота и трето, здраве.

Продължаваме нататък. Молете се с тази молитва в 3 Йоан 1:2 и в името на Исус се съгласявам с вас. Изобилната и необятна Божия благодат включва за вас излизане от сиромашия, бедност, дългове и влизане в Божието изобилие и благословение за вас и домовете ви. Това го има във 2 Коринтяни 8:9:

Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, /ако я знаем, разбира се/, че богат като беше за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия.

        Той стана  сиромах във всяко едно отношение, за да се обогатим ние във всяко едно отношение – духовно, душевно, физическо, финансово, семейно. Изобилната и необятна Божия благодат за вас включва излизане от сиромашия, бедност, недоимък, дългове и влизане в Божието изобилие и благословение за вас. В името на Исус Христос да бъде.

По-нататък, благословението на Авраам. Знаете какво се казва в Галатяни 3:13,14 стих, че

Исус Христос ни изкупи от проклятието на закона като стана проклет, проклятие за нас, защото е писано проклет всеки, който виси на дърво, за да може благословението на Авраам да дойде върху нас и чрез вяра да приемем обещания Святи Дух

        Молете се с тези стихове, защото ако видите във Второзаконие 28 глава, ще забележите, че проклятието се състои от първо, преждевременна смърт, а благословението какво казва –

„ще направя числото на дните ти пълно“,

а проклятието е скъсен живот. Има такова понятие – скъсен живот. Не винаги е Божията воля човек да си тръгне, когато е умрял, особено, ако е малко дете. Родители оставят малки деца и т.н. Казва 70, 80 години, даже се пише и за 120 години. Така че дявола иска да окраде годините, Господ иска да даде изобилие. Значи, първото е преждевременна смърт. Второто нещо са болестите особено хронични и такива, за които не се знае причина и лечение. Третото нещо, това е бедност. Нека да го кажем по друг начин хронична бедност, недоимък и дългове. Това е също част от проклятието.

Молете се с тази молитва също върху Галатяни 3:13,14 стих, а тези изводи ги направихме от Второзаконие 28 глава.

Сега отиваме, както видяхте, в 14 стих на Галатяни 3 глава се казва,

за да може благословението на Авраам да дойде чрез Христа Исуса върху езичниците

        И ние трябва да видим какво е благословението на Авраам, за да може то да дойде върху нас и нашите домове. Благословението на Авраам можем да го видим първо в Битие 12:2 стих, където ще използвам две думи само там:

Ще те благословя, № 1 и второ, ще бъдеш за благословение

        Благословението на Авраам включва – № 1 да бъдеш благословен ти и домът ти и № 2 –да служиш за благословение на другите. Първо, на кой да служиш за благословение? На духовно бедните чрез инвестиране и проповядване на евангелието за разширяването на Божието царство. И да служиш за благословение на телесно бедните като даваш милостиня на сираци, вдовици и нуждаещи се. Виждате, че ги има тези две страни – едната е словото, понеже най-важното е духовното спасение или духовно бедните да станат богати като наследят Божието царство, което е най-важното. И № 2, снабдяване на временните физически нужди. Винаги обаче духовните и вечните са на първо място, макар че телесните изглеждат винаги най-фрапантни, но ние не ходим с виждане, но ходим с вярване. Така че трябва и едните нужди да снабдяваме и другите нужди да снабдяваме. Не трябва да се ограничаваме с едното.

Второзаконие 28:1. Ако добре слушаш гласа на Господа, твоя Бог да внимаваш да вършиш всички Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ Твоят Бог ще те въздигне над всичките народи на света

        Виждате въздигането и цялата тази част от 1-14 стих е благословения. Какво друго е благословението? Битие 24:1, когато Авраам беше стар, напреднал във възраст и Господ беше благословил Авраам във всичко. Старост говори за здраве и след това Господ го беше благословил във всичко. Нека Бог да ви благослови да бъдете стари, да бъдете напреднали във възраст и Господ да ви благослови като Авраам във всичко. Тук искам да обърна внимание, виждате това са духовни принципи, върху които да се молите. Вярвам за България, че е много важно земеделието и  животновъдството да се развива, така че хора, които имат призвание в тази насока, не се колебайте, но се насочете към това. Небесни Боже, помогни на децата си в малките градове с благодат в семействата и църквите, за да развиват земеделие и животновъдство. Благослови ги със земя, инструменти и машини, които са необходими за това. В името на Исус да кажем амин.

Второзаконие 28:3. Благословен ще бъдеш в града и благословен ще бъдеш на полето

        Града, където живееш, града, където работиш, благословен ще бъдеш и на полето, където работиш.

Второзаконие 28:11. Господ ще те направи да изобилстваш с блага в плода на утробата ти, плода на добитъка ти, плода на земята ти, върху земята, която Господ се е клел на бащите ти да я даде

        Така че, Господи, в името на Исус, ние те молим за благословение в града, благословение на полето, благословение в блага, плода на утробата. Тези, които нямат плод на утробата, благослови ги с бебета, Господи. Благословение в плода на добитъка, да се умножава добитъка, да раждат и да бъдат здрави, плода на земята. Реколтата да бъде здрава. В мощното име на Исус Христос се молим и Ти благодарим.

Второзаконие 28:12. Господ ще ти отвори доброто Си съкровище, небето, за да дава дъжд на земята ти на времето му,

        Господи, отвори доброто си съкровище, небето, да дава дъжд на времето, духовен дъжд и физически дъжд. Духовен дъжд за съживление и жетва, великата жетва, последната жетва. Също така Те молим, Господи, да дадеш благодат наистина да има дъжд на земята и слънце на времето, за да може да има добра реколта и да благославяш всичките дела на ръцете на Твоите деца. Благославяй всичките дела на ръцете на Твоите деца! Сложи така ръцете си и кажи – Господи, благослови всичките дела на ръцете ми! И вижте какво казва тука –

Ще заемаш на много народи, а няма да вземаш назаем

        Виждате в момента сме обратното в България – взимаме назаем, а не даваме. Така че, Господи, това проклятие в България да се разчупи, българите да дават назаем, а не да взимат назаем. Дай Господи, да дава назаем, не да взима назаем. Благослови България, благослови Твоите деца да дават назаем, не да взимат назаем. Да се разруши всеки дълг, в името на Исуса Христа, амин.

И така, скъпи приятели, виждате земеделието и животновъдството е първото. Второ, туризъм и курортно дело. Тези, които работят в туризма, дават под наем стаи, дават къща под наем или апартамент, или може да давате кола, машина под наем. В името на Исус можете да имате магазин, ресторант. В името на Исус, благослови Господи, Твоите деца, които работят за курортното дело, туризъм, хранително-вкусова промишленост, в името на Исус Христос. И тези, които работят в бизнеса, както е писано във Второзаконие 28:5 – „благословен коша ти и нощвата ти“. Това са стари думи, но това е мисля, че при правенето на хляб. Благословен да бъде бизнеса ти, благословена да бъде работата, която работиш в името на Исуса Христа. Финансов бизнес и операции, благословения да дойдат върху твоите деца.

Второзаконие 28:12. Ще благославя всичките дела на ръцете ти и ти ще заемаш на много народи, а няма да вземаш назаем

        Боже, аз Те моля, Ти да благословиш Твоите хора във финансовата област в името на Исус Христос. Благослови, Господи, децата си, които имат или започват частен бизнес.

Второзаконие 28:13. Господ ще те постави глава, а не опашка

        Благодарим Ти, Господи. Глава, а не опашка. Не твоите деца постоянно да търсят работа. Нека Твоите деца да бъдат глава и да дават работа в името на Исус.

Ще бъдеш само отгоре и няма да бъдеш отдолу, ако слушаш заповедите на Твоя Бог, които днес ти заповядвам да ги пазиш и вършиш

        В името на Исус Христос се моля и Ти благодаря.

Ето, с тази молитва, скъпи приятели, аз ви показах върху какво да се молите. Използвайте този материал, молете се, защото докато се молите, Господ ще разчупва окови, защото има специално една насоченост на врага да спира Божиите хора да не правят бизнес, да не преуспяват финансово, за да може да се спре напредъка на Божието царство. Господ иска да ви благослови, не да станете сребролюбци, а за да може семейството ти да има изобилие и за да може сирачетата и вдовиците да получат необходимата грижа.

Така че, в името на Исус изговарям благословение и благодат. Нека да се разрушат чрез кръвта на Исус всичките окови, нека да се разрушат финансови окови, окови в умовете, крепости да паднат, нека хората ти да имат въображение и креативност от Бога, мъдрост от Бога за управление. Мъдрост за управление на дом, мъдрост за управление на бизнес, мъдрост за управление в селското стопанство, в животновъдството. Направи наистина да има Твои хора, които да са като Авраам. Благослови ги като Авраам, Господи, Твоите деца в името на Господа Исуса Христа. Ние те молим за Твоето изобилие да слезе върху Твоите хора. Нека да се разрушат чрез кръвта на Исуса финансови окови, да се разрушат окови в семейството, да се разрушат окови в бизнеса, да се разрушат окови в мощното име на Исус Христос. Икономически окови да се разрушат. Славата да бъде на Твоето име.

И завършвам накрая с този основополагащ стих:

Като знаем благодатта на нашия Господ Исус Христос богат като беше във всяко отношение /няма отношение, в което да е бил беден/, заради нас всички Той стана сиромах, за да може ние да се обогатим чрез Неговата сиромашия

        Не за да се разплуем, не затова стана, а за да може семействата да бъдат благословени, не да има тази мизерия, не да има тоя глад, тая безработица. Не да го има това нещо, а да има изобилие в домовете ни. Да има Божиите хора да дават и на сиромасите, на бедните, на болните, на сирачето, на вдовиците. В името на Исус Христос  Ти благодарим, Господи. Това е основата, Той понесе на себе си всичките тези неща, грях, болест, смърт, проклятие, демонично обладаване, включително финансовото робство, за да бъдете свободни в това отношение. Пълното благословение на Авраам да почива върху Божиите хора. И аз вярвам, че днес се разкъсват окови в живота на някои хора. Разкъсват се окови, ново начало идва, нов пробив идва. Просто го изяви с вяра и го сложи в действие. Господ благославя ръцете.

И като отидете във Второзаконие 8:17,18 се казва:

Да не би да речеш моята сила ми придоби това богатство, но да помниш Господа Твоя Бог, защото Той е който ти дава сила /Той не ти дава самото богатство/, Господ ти дава сила да придобиваш богатство

        Така че приеми тая сила.

Ще приемете сила, когато дойде Святия Дух.

        Господ ти дава сила да придобиеш богатство. Пак казвам не богатство, не за да се разплуеш, а богатство, за да може да дойде изобилието в твоето семейство, в твоето служение, да дойде изобилието в България и да дойде изобилието в църквата в името на Исус. И това изобилие да потече в нуждаещия се свят, да се спасяват души, да се нахранят гладните. В мощното име на Исус Христос Бог ти дава сила да придобиеш богатство. Ти трябва да направиш нещо, но Той ти дава сила, способностите са от Него. Силата е от Него, не е от тебе, така че вземи тая сила, тия способности и ги използвай за Божия слава, за Божието дело. Нека благословенията на Авраам да бъдат върху вас чрез кръвта на Исус. И пак Галатяни 3:13,14 –

Христос ни изкупи от проклятието на закона като стана проклет или проклятие за нас, защото е писано проклет всеки, който виси на дърво.

         Какво казахме е проклятието – преждевременна смърт, болести, бедност.

За да може благословението на Авраам да дойде върху вас.

        Какво е – дълъг живот, напреднал, както видяхте в Битие 24:1 в напреднала възраст Авраам и Бог го беше благословил във всичко – здраве и изобилие. В мощното име на Исуса Христа и най-големите благословения са духовните – спасението на душата ти, спасението на дома ти, новорождението и изпълването със силата на Святия Дух. Целият ти дом да живее в победа. Както се казва в 3 Йоан 2 стих,

Възлюбени, желая да си здрав, ето го, да благоуспяваш във всичко, както благоуспява душата ти.

        Да си здрав физически, емоционално, умствено, да благоуспяваш във всичко – семейството, бизнеса, във финансите, както благоуспява обаче душата ти. Душата определя останалите неща, затова нека душата ви да напредва. Как казахме, че трябва да напредва душата – спасена първо чрез кръвта на Исуса, освободена, ако има нужда, от демони да се освободи, ума да се освободи, емоцията да се освободи, волята да се освободи, но това не е достатъчно. Обновяване на ума чрез Божието слово и свят живот.

И нека Божията благодат и Божиите благословения да бъдат върху всички вас в мощното името на Исуса Христа от Назарет. И нека всички да кажем амин.

Господ ще ти отвори доброто Си съкровище, небето, за да дава дъжд на земята ти на времето му.