Молитва за Невястата Христова

1320

Благодаря Ти, небесни Татко за моите братя и сестри, благодаря Ти за Твоята истинска Невяста, за която Ти ще се върнеш скоро. И аз Те моля, Боже, наистина да сме част от тази истинска Невяста. Избави ни от всяка заблуда и лъжа, Господи. От всеки дух на заблуда и лъжа ни избави, Господи, избави Църквата Си. Много измама и лъжа има, Боже Господи, измий ни, очисти ни със святата Си кръв. Всяка верига на заблуда и измама, Господи, всеки дух, който се е прикачил към нашия живот на лъжа, измама и заблуда, всичко това да се отмахне.

Моля Те за Духът на истината, истината, само истината и цялата истината. Аз Те моля, Господи, всяка заблуда и измама да отмахнеш от живота ни в мощното име на Исус Христос!

Моля Те, святи Боже, нашите сърца да промениш, да се изобрази Христос в сърцата ни, Христовия характер да имаме. Моля Те, Господи, Исусе Христе, ние наистина да сме светлината на света. Наистина Ти чрез нас да говориш, Ти чрез нас да действаш. Да представляваме Христос, Синът на живия Бог в този свят. Да бъдем истински деца, истински синови и дъщери на Всемогъщия Бог. Моля Те, Господи, да ни отделиш, да разкъсаш всяка верига на грях в живота ни, всяка нечистота. Да бъдем Невяста без петно и без бръчка. Очисти ни Господи от всеки грях. Всяко пожелание на очите, сложи стража на очите ни от пожеланията на очите, защото толкова изкушения има днес, толкова изкушения в интернет, в телевизията, навсякъде. Опази очите ни от съблазните на този свят, от изкушенията. Похотта на плътта – да не живеем в сексуална похот, материална похот, похот към слава, похот към власт, всяко нечисто нещо, Господи. Моля Те, Господи, да ни дадеш в сърцата дух на смирение, дух на кротост. Избави ни от този дух на Вавилон, Езавел, контрол, манипулация, измама. Избави ни, Господи от контрол, манипулация, Езавел, измама, в мощното име на Исуса Христа Те моля. Избави ни от всяка надутост и напереност – да не считаме себе си за по-горни от другите, но да считаме другите по-горни от нас. Моля Те, нашето християнство да не бъде просто външно християнство, да не бъде само в буквата, показно, но да бъде вътрешно, скришно в сърцето ни, скришният живот в сърцето ни – кротост, милост, милосърдие, характер Христов. Да не сме само хора, които имат вид на благочестие, но отречени от силата. Но искам не само вид на благочестие, но наистина да бъдем благочестиви с благочестиви сърца, благочестив характер, благочестив живот, силата на благочестието да бъде в нас. Моля те да ни избавиш от блудницата Вавилон. Избави ни от Езавел – контолиращата, манипулиращата, този старовременен дух, избави ни от него. Избави ни от блудницата Вавилон, дай ни да не бъдем като нея, но да бъдем истинската Невяста, скришната, тайната Невяста, истинската Невяста. Избави ни от този дух на прелюбодейство, избави църквата. Защото този дух на прелюбодейство, плътско прелюбодейство и духовно прелюбодейство завладява. И моля Те избави ни от духовно и плътско прелюбодейство и пожелание. Избави ни от духовна гордост в името на Исус Христос. Избави ни от идолопоклонство – да не се покланяме на златни телета ,да не се покланяме на златни служители, на лъскави служители, велики служители, но да се покланяме само на Великия Господ Исус Христос. Духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исус: Не нам, не нам, но на Твоето име дай слава, Господи. Така че в нашето сърце Христос да се изобразява. Аз да се смалявам, ти да растеш. Нека да го кажем това: Господи, аз да се смалявам, а Ти да растеш в живота ми, в мощното име на Исус Христос.

Никой не може да вземе нещо, ако не му е дадено отгоре. Нека да приема само нещата, които Ти ми даваш. Искам само онова, което от Тебе идва. Искам да пия от извора на живота. Не да копая кладенци там, където няма вода. Не да копая кладенци по пустините. Искам да пия от извора на живота. Младоженецът наближава да се върне за Своята Невяста и аз Те моля Господи, приготви Невястата Си, Своята Невяста. Не онази блудница, богата, лъскава, която изглежда като невяста. Искам оная скромна, смирена, без петно, без бръчка, без нечистота, и с неугасваща и неостаряваща любов Невяста. Да бъдем от нея, Господи. Моля Те, подготви Невястата за сватбата, за сватбената вечеря на Агнето, подготви Невястата Си. Избави ни от тази блудница, помогни ни да излезем от блудницата, помогни ни да излезем от Вавилон и да не се докосваме до нечисто и Ти да ходиш с нас, Ти да ходиш между нас, Ти да ходиш в нас. Помогни ни да излезем от тази блудница. Аз Те моля в името на Исус помогни ни да излезем. И моля Те отново:

Сърце чисто сътвори в мен, Господи, постоянен дух обновявай в мен.

Не ме отхвърляй Ти от присъствието Си и не отнемай Святия Си Дух.

Върни ми радостта от Твоето спасение, постоянен дух обновявай в мен.

Моля Те, Господи, чисто сърце да сътвориш в нас и да се покланяме във вътрешното на сърцето си пред Тебе. Вътре в сърцата си да ти се покланяме. Аз Те моля според Римляните края на 2-рата глава

не е юдеин, който е външно такъв, нито обрязване това, което е външно в плътта, но юдеин е този, който такъв вътрешно и обрязване е това, което е на сърцето, по дух, а не по буква, чиято похвала не е от човеците, но от Бога.

Християнин искам да бъда Господи, вътрешно, не просто външно. Искам да бъда вътрешно християнин в сърцето, вътрешно християнин по дух, а не по буквата. И да търся похвалата не от хората, но от Тебе, Господи, славата и наградата да търся от Тебе. В мощното име на Исус Христос те моля да ме направиш такъв християнин. И също Те моля Господи върху 2 Тимотей 3-тата глава, да ни избавиш от тези усилни времена.

Ето и моята съпруга получи сън тази нощ и Бог започна да ми говори във връзка със съня. И вчера получи сън, и днес получи сън. Но стихът, който й даде днес е:

Лука 21:35  Бдете и молете се, за да можете да избегнете всичко онова, което ще сполети вселената, и да можете да стоите пред Човешкия Син.

Така че моля Те, Господи, да ни избавиш от усилните времена, да ни избавиш от голямата скръб, да ни избавиш от голямата заблуда и измама, която е дошла и още продължава да идва на този свят. Да ни избавиш от духа на Антихрист, духът на Вавилон, духът на Езавел, да ни избавиш в името на Исус Христос. Да не прелюбодействаме и да не блудстваме със света. Защото приятелството със светската система, със светските неща е вражда против Бога, не е неутрално.

Защото човеците ще бъдат себелюбиви,

Избави ни от себелюбие от егоизъм,

сребролюбиви

Избави ни Господи от любовта към парите, към властта

надменни

Избави ни от надменност и гордост и ни научи да живеем в смирение.

Хулители

Помогни ни да не хулим никого, дори и лошите хора. Архангел Михаил не посмя да похули сатана при спора за Мойсеевото тяло. Помогни ни да не хулим никого, да не хулим управители, да не хулим Божиите деца, да не хулим Божии служители,да не хулим дори лошите хора, но да благославяме.

непокорни на родители…

Избави ни от непокорството и неподчинението, избави ни от неподчинение на естествени родители – ето, толкова деца са в това състояние, естествените родители и неподчинение на духовните родители. Да почитаме баща си и майка си, както е писано. Да почитаме духовните си родители също – тези, които са ни учили, тези, които са ни помагали. След като научим повече от тях, след като им видят грешките, да не ги злепоставяме, да не ги намразваме, да не ги излагаме, но да им помагаме с любов да се променят към по-добро. Така че Господи, научи ни ад почитаме родителите си, дори и с техните несъвършенства. Да почитаме духовните си родители, дори и с техните несъвършенства, а не да ги изритаме в момента, в който не ни трябват.

Неблагодарност

Научи ни Господи да бъдем благодарни, първо на тебе, после и на другите. Разбира се, че първо трябва да сме благодарни на Бога и после на хората. Славата и хвалата е само за Тебе, Боже, но трябва да се научим да бъдем благодарни и на хората също.

нечестиви

Господи, искам да ни направиш да бъдем благочестиви, да ни направиш да имаме уважение, почит, благородство. Тези качества да ни дадеш – уважение, почит, благородство един към друг, към другия човек, към другия брат.

безсърдечие

 Научи ни Господи да бъдем сърдечни, не лицемерни, а сърдечни, Избави ни от лицемерието.

непримирими

Научи ни Господи да ставаме прощаващи, да извиняваме хората, да им прощаваме, да не сме непримирими с никого. Да не бъдем клеветници, да не клеветим хората, да не клеветим служители, да не клеветим близки, да не клеветим хората, които сме опознали и да ги злепоставяме и излагаме пред света и църквата.

невъздържани

 Аз Те моля Господи на въздържание в Духа – себеобуздание. Чрез Духът Ти да обуздаваме себето. Чрез Божият Дух да обуздаваме себето. Направи ни себеобуздани.

свирепи

 Аз Те моля, Господи, да промениш характера ни, да не сме като кучета, или вълци свирепи и да хапем и да ядем другите, както е писано:

Галатяни 5 гл. Ако се хапете и ядете, пазете се да не се изтребите.

Господи, да не бъдем свирепи, но да бъдем кротки, като агънцата. Христовият характер да се изобрази в нас – кротост. Не вълци в овча дреха, а агнета в овча кожа. Не вълци в овча дреха, защото не е тяхна, но агнета с овча кожа. В името на Исус да не бъдем свирепи – кротки като агънцата да бъдем и незлобливи като гълъбите, и разбира се мъдри като змиите.

неприятели на доброто

 Да обичаме и да бъдем приятели на доброто.

предатели

 Господи, избави днес, това е много голям проблем днес – предателството. Да не бъдем известно време с някой и после да го предадем, да го издадем, както и Юда предаде Христос. Днес този дух работи много в Християнските слоеве. Избави ни Господи от всякакво предателство.

буйни

 Да бъдем кротки, а не буйни.

надути

 Не надути, а смирени, Господи.

повече сластолюбиви, а не боголюбиви

Не да обичаме удоволствията, нашето удоволствие да бъде Твоето удоволствие, Господи. Нашето удоволствие да бъде вършенето на Твоята воля. Господи, нека радостта и удоволствието ми да бъдат да върша Твоята воля. И да бъда боголюбив, не да обичам удоволствия, но да обичам Бога. Господи, вложи в мен не да обичам удоволствията, но да обичам Тебе. Не само да имам изглед на благочестие, но да имам силата на благочестието. И помогни ми да се отстранявам от такива хора, които са на вид благочестиви, но са отречени от силата на благочестието. Моля Те, избавяй ме от хора, които на думи са благочестиви, външно са благочестиви, но са отречени от силата на благочестието. Хора, които външно се правят, но вътрешно не са. От тях да се отстранявам. Тези, които винаги се учат, но не достигат никога до познанието, защото не става само с учене.

Господи, Ти направи така, че наистина да познавам истината, която е Христос и Духът на истината, Който е Святият Дух. Помогни ми в името на Исуса Христа.

Алелуя! Отдавам Ти почит и слава, отдавам Ти благодарение. Скъпоценни святи Исусе, отдавам Ти благодарение скъпоценни святи Исусе, за всичко, което правиш, и за всичко, което ще направиш. Отдавам Ти слава и хвала.

И сега Те моля да ни водиш, да възкресиш Твоята Църква, възкресенската сила на Святия Дух да възкреси отпадналите от вярата. Не просто отпадналите от църквата, но отпадналите от вярата в Христос. Защото Христос е Спасителя на душата, Христос е Спасителя на света и Спасителя на църквата. Така че аз Те моля Ти да възкресяваш отпадналите от вярата в Христос. И да възкресиш и напоиш ония, които се намират в пустинята, в сухи места и дълбаят кладенци там, където вода няма. Аз Те моля да избавиш онези Твои деца, които са жадни и са някъде в пустинята, умиращи от жажда и дълбаят кладенци там, където вода няма. Кажи им къде е живата вода, Господи, да пият от извора на живота. Избави онези, които се намират в пустинята, които се намират в суха земя, които са като изтравничето в пустинята. Аз Те моля, избави ги.

Еремия 17:5 Така казва Господ: Проклет да бъде този човек, който уповава на човек.

Независимо това дали си ти или друг човек, дори ако уповаваш на служител, на държавната система, на политика, на партия, на икономика, ако уповаваш дори на деноминация…

и прави плътта своя мишца, своя сила,

 Плътска сила (коне, колесници), а вятърът трябва да е силата.

и чието сърце се отдалечава от Господа,

 Господи, сърцето ми да не се отдалечава от Тебе, да се приближава при Тебе

 защото ще бъде като изтравничето в пустинята и няма да види когато дойде доброто,

 Няма да види, когато дойде доброто. Отвори очите ни да видим доброто, Господи. Отвори очите ни да влезем в доброто

но ще обитава в сухите места на пустинята.

 Дай ни живите води, да пием от тях.

в солена и ненаселена ненаселена земя.

 Солена и самотна. Ето от къде идва самотата – който не уповава на Господа е самотен. Дори да си сред хиляди хора си самотен. Не заради хората, но заради това, че не уповаваш на Господа. Защото хората няма да ти оправят самотата, Господ е, Който ще ти даде своето общение.

Алелуя! Господи, избави ни от самота, избави моите братя и сестри от самота.

Благословен оня човек, който уповава на Господа

 не на човек, на Господа.

и чието упование (или надежда, или който се обляга на Господ, чиято сила е Господ) е Господ.

Защото той ще бъде като дърво, насадено при вода. (Ето, водата е Господ, нали?)

което разпростира корените си при потока

От къде черпи? – от долу. Не от обстоятелствата. От долу – имаш ли корен, Господи, корени ни дай, да пием от извора.

и няма да се бои от пек

Защото пекът е отвън, а корените са вътре. Черпиш отвътре, не отвън. Не само дъжда, но от вътре черпиш. Някои зависят само от външни обстоятелства. Черпиш от невидимата област, от долу, под земята, невидим източник, невидим извор.

но листата му вечно ще зеленеят

Но листата му вечно ще зеленеят това дори е образ на здраве – листата.

и не ще имат грижа в година на суша

Ето, говорим за здраве – листата му вечно ще зеленеят. Да пиеш от извора носи освен другото духовно, душевно и физическо здраве.

И не ще имат грижа в година на суша

Няма да има безпокойствие и грижи

нито ще престане да дава плод.

Защо? Защото имаш невидим източник. И накрая казва:

Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно, кой може да го познае?

Господи, само Твоето слово е в състояние да изцели сърцето, само Твоето слово е в състояние да ни избави от измамата на сърцето ни, само Твоето слово е в състояние да не направи здрави и истинни по сърце. Аз Ти благодаря за Твоето скъпоценно слово.

И научи ни скъпоценни Боже да уповаваме на Тебе с цялото си сърце, да уповаваме на Твоето скъпоценно слово (логос, написано Слово), да уповаваме на Твоят Син, Който е Божието слово. Да ходим с Него, да живеем с Него, да уповаваме на Него повече от всичко друго. Не на човек, не на плътски сили, не на човешки сили, но да уповаваме на Теб и на Твоето слово.

В мощното име на Исуса Христа Ти благодарим за това време, за това слово за тази молитва, която ни даде днес. И Те моля още един път, направи ме Господи, направи ме като Енох, който ходи с Тебе 300 години. Дори целия народ по това време, и роднини не са ходили с Тебе, и целия народ да не е ходил с Тебе Енох ходи с Тебе 300 години. Ад Те моля, Господи, с Теб да ходя. Помогни ми като Авраам да ходя с Теб, дори когато Лот тръгна към Содом, Авраам продължи да ходи с Тебе. Искам да бъда като Исак, който ходи с Тебе, който дори по време на криза, по време на глад насади и пожъна стократно. И Бог го възвеличаваше, защото Той се подчиняваше на Тебе. Искам като Яков, Господи, Яков – борец с Бога.

Искам да ме научиш Господи, с Тебе да действам, с Тебе да работя.

Искам като Йосиф, лично ходене с Тебе, дори и в домът на фараона. Моля Те, Господи, като Мойсей, който лично Те срещна при къпината, лично чу Твоя глас и се подчини на гласа Ти повече, отколкото на страха от Фараона и Египет. Исус Навиев, чрез който Ти завладя обещаната земя. Теслиецът Илия, който незнайно откъде дойде и не се знаеше накъде отиваше, просто се възнесе. Илия, който ходи с Тебе; Елисей, който ходи с Тебе. Нямаше около него никой, който да му помага да ходи с Тебе, но той ходеше с Тебе. Искам, Господи, като пророците, които ходеха с Тебе. Ето погледни един Гедеон, който воюва срещу толкова голяма армия, само с триста човека и победи в битката. Защото

не чрез армия, нито чрез мощ, но чрез Духът Ми, казва Господ на армиите.

Така че Твоята армия, невидимата армия е по-мощна и по-велика от видимата армия. Дай ни невидимата армия, Господи. Да не уповаваме на видимата, но да уповаваме на невидимата Ти армия. Защото

тези, които са откъм нас важат повече от тези, които са от враговете ни.

 Алелуя! Слава на Тебе, Боже.

И после като отидем, Боже, при Исус, Твоя Син (Ти не изпрати деноминация, Ти изпрати Син, благодаря Ти за това; Ти не изпрати религия, Ти изпрати Син). И Този Син не се роди в царските палати, Макар че е Царят на царете и Господ на господарите, но се роди в ясли. И Този Син живя и ходи с Теб през всичките си земни дни. Аз Ти благодаря за Сина Ти. Направи ни да бъдем като Него, да ходим като Него, Той е нашия истински пример. Който пожертва Себе Си беше послушен, и то послушен до смърт на кръст. Научи ни да бъдем като Него.

Не моята воля, а Твоята воля да бъде.

После апостолите, как ходеха с Тебе? Всеки Те познаваше, всеки разбираше гласа Ти, всеки ходеше подир Тебе. Толкова е прекрасно, Господи.

Избави ни от фалшивата религиозност, избави ни от заблудите и измамите. Научи ни наистина на истинското християнство, което е да сме в постоянна връзка, в контакт с Тебе, с постоянни взаимоотношения на любов и доверие. Аз Ти благодаря, в името на Исус. Колко е прекрасно Твоето слово, толкова си прекрасен и Ти, и такива прекрасни примери си ни дал. Научи ни да ходим с Тебе. Отдавам Ти слава, отдавам Ти хвала, в мощното име на Исус Христос!

И очакваме от Тебе велики дела. Имаме нужда от Христовата благодат, имаме нужда от любовта на Отца, имаме нужда от общението със Святия Дух (2 Коринтяни 13:14).

2 Коринтяни 13:14 Благодатта на Господа Исуса Христа, и любовта на Бога Отца и общението със Святия Дух.

Святи Душе, ние Те призоваваме, върни се, върни се. Защото аз признавам, както казва Галатяни 3-тата глава, че като започнах в Духа след това продължих да се усъвършенствам по плът.

Галатяни 3:1 О, неразумни галатяни, кой ви омагьоса вас да не се покорявате на истината, пред чийто очи Христос ясно е изобразен като разпнат.

Всемогъщи Боже, моля Те отвори ни очите към Исуса Христа и Неговия кръст. Не към себе си, не към другите, но към Исус Христос и Неговия кръст. Той идва.

Това само желая да науча от вас чрез дела по закона ли получихте Духа или чрез вяра в евангелски послания.

Толкова ли сте неразумни, че като започнахте в Духа сега се усъвършенствате по плът.

 Ето го тука греха. Започнах по Дух и дълго време се усъвършенствах по Дух. И аз Те моля да ме върнеш към първата ми любов, да ме върнеш към първото ми християнство, когато ходех по Дух, следвах Те по Дух, усъвършенствах се по Дух. Не с мои сили, не с мои способности, но чрез Твоите сили и способности. Не искам да се усъвършенствам по плът, искам да ме усъвършенстваш в Духа. Толкова съм бил неразумен, след като започнах в Духа да продължа по капли, да се усъвършенствам по плът.

Святи Господи, моля Те – промяната.

Галатяни 1:6 Чудя си как вие оставяте Онзи, Който ви призова чрез Христовата благодат, и така скоро преминахте към друго благовестие.

7. което не е друго благовестие, но дело на неколцината, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие.

Аз Те моля, Господи, да ми простиш и да ме очистиш от всякакъв квас на друго благовестие. Всякакъв квас на човешки дела и всякакъв квас на благовестие на свободия. Искам ни на ляво, ни на дясно, само направо. Очисти ме от всеки квас на мъртви, човешки, плътски дела, извършени по закон и по плът. Изчисти ме от всеки квас на свободия уж в Христа, на използване свободата в Христос да си върша своите си дела и да угаждам на себе си. И Те моля за истинското благовестие – не друго, не фалшиво благовестие, а истинското благовестие на Христовата благодат – да пребъдва в мен (молете се и за вас) в името на Исус.

10. Защото на човеци ли искам да угоднича сега, или на Бога? Ако исках да угаждам на човеци, нямаше да съм Христов слуга.

Да не угаждам на хора, и да не угаждам на себе си, помогни ми святи Боже. В името на Исус Те моля за истината на Евангелието да пребъдва във нас, защото чрез Христовото Евангелие ние се спасяваме. Нека истинското Евангелие да трансформира е да променя сърцата ни, да променя живота ни, в мощното име на Исус Христос от Назарет.

Благослови моите братя и сестри, благослови църквите ни. Отдаваме Ти слава и хвала.

Нека вериги да падат, вериги на лицемерие, на помпозност, вериги на заблуда да паднат в името на Исус! Христос иска да владее България. Христос е истинския Цар на България. Фалшиви царе могат да се опитват да управляват, обаче Христос е истинския Цар на България. И ние искаме

Да се свети Твоето име, да дойде Твоето Царство и да бъде Твоята воля в България.

Ти за царуваш, не хора да царуват или партии за царуват, но Ти да царуваш. И никой да не си преписва нещата на себе си, но Христос. Както е казано в Исая 42-ра глава:

Аз съм Господ и славата Си на друг няма да дам.

Благодаря Ти святи Боже. Отдаваме Ти цялата слава и хвала и днес.

Сърце чисто сътвори във мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мен. И не отнемай Духа Си от нас, не ни отхвърляй от присъствието Си, нито отнемай от нас Святия Си Дух. Върни ни радостта на спасението и освобождаващият Дух да ни подкрепя.

 В името на Исус Христос!

Колко е прекрасно Твоето слово, колко са прекрасни Твоите думи –

Твоето слово е светлина на пътеката ми.

 Благодаря Ти.

Много интересен стих има в Псалмите, казва се:

Издигнал си Словото Си над цялото Си име.

И има различни преводи, но в испанския превод мисля, че е истината:

Издигнал си Словото Си и името Си над всичко.

Словото Си и името Си над всичко – ето, това е истината. Защото аз не виждам смисъл словото да бъде издигнато над името. Но издигнал си словото Си и името Си над всичко. Благодаря на Бога за това нещо. Използвайте Словото и името на Господа с вяра и с любов в Христа Исуса.

И нека Бог да ви благослови. Благодарим на Бога за тази молитва и общението, което имахме. Бог с вас, скъпи приятели.

Амин!