Молитва

1099

Молитва

Интернет предаване на живо с пастор Пламен Петров, 02.01.2014г.

Видео: http://www.youtube.com/watch?v=uyiOlFJiw_4

Нека сега да започнем да се молим.

И тези две оръжия, за които и друг път съм ви говорил, нека да ги сложим в действие – едното оръжие е МОЛИТВАТА, а другото е СЛОВОТО НА БОГА. Пребъдвайте в Словото на Бога, размишлявайте върху Словото на Бога и Словото на Бога ще стане във вас извор, ще стане във вас сила, ще стане във вас кръв, ще стане във вас живот и ще ви дава сила да побеждавате. Словото на Бога ви е необходимо и молитвата.

„И ние сега Господи Те молим да направиш Твоето слово кръв в нас, да направиш Твоето слово плът в нас. Научи ни да размишляваме върху Твоите святи думи, научи ни и ни дай откровение по Новия Завет в кръвта на Господа Исуса Христа. Дай ни мъдрост върху Новия Завет на Господа Исуса Христа, дай ни мъдрост върху кръста”.

Ето има толкова атаки и върху кръста – дали бил Исус разпънат на кръст или не бил разпънат на кръст, бил разпънат на кол, а не било на кръст, дали бил Господ или не бил, дали бил Божий Син или не бил и какви ли не други измислици.

„Господи, аз Те моля Ти да избавиш народа Си от всяка заблуда на врага в името на Исус. Ти ни избавяй и ни давай откровение. Давай ни откровение върху посланията, защото в посланията пише какво Христос е направил за нас на кръста и ние чрез Неговото дело на кръста побеждаваме дявола. Давай ни откровения и мъдрост, за да разбираме какво Твоят Син направи за нас на кръста. Откривай ни святи Боже какво Синът ти е направил на кръста за нас. Дай в нас глад и жажда за Твоите думи, дай глад и жажда за Твоето слово, Господи. Изпълвай ни с Твоето слово. Нека то да бъде хляб, хляба на живота за нас. Дай ни истинския хляб на живота, дай ни истинското откровение върху Твоето свято слово. Говори ни, учи ни, храни ни. Давай ни от това небесно мляко, млякото на Твоето слово. Храни ни, Господи. Храни бебчетата, Господи с Твоето мляко, млякото на Божието слово. Да пораснат чрез него и да станат силни за спасение.”

Молете се с мен. Сега се наслаждаваме в молитвата. Молитвата е радост. „В Неговото присъствие е пълнота от радост.” Направи Господи молитвата да бъде за нас радост и да бъде пълнота от радост и веселие в молитвата. И още нещо се казва:

Божието царство е правда, мир и радост в Святия Дух.

Нека молитвата ни да бъде правда, мир – Исус е Князът на мира, нека Твоят мир да идва в молитвата, и радост в Святия Дух.

Където е Господният Дух там е свобода

Дай ни Господи, да преживяваме Твоята свобода в молитва в името на Исус! Радост, веселие, мир, свобода. Твоята свобода, Господи, да идва върху нас.

Ще ми изявиш пътя на живота, в Твоето присъствие има пълнота от радост, отдясно Ти винаги веселие (Псалм 16:11).

Господи, в Твоето присъствие има свобода от болести, свобода от духове, свобода идва в Твоето присъствие. Така че ние като се молим идва Твоята свобода върху нас. И ние Ти благодарим в името на Исус Христос от Назарет.

„В радостта ни в Господа е нашата сила“ – научи ни Господи да се радваме в молитва. Радост и веселие дай в молитва. Твоят мир ни дай в молитва, Твоята свобода ни дай в молитва, Твоята правда ни дай в молитва.

Твоята сила ни дай в молитва, защото силата принадлежи на Бога.

Молитвата трябва да бъде като дишането. Господи, нека молитвата ни да стане за нас като дишане, научи ни да дишаме молитвата. Научи ни Господи дапребъдваме в молитва или като е писано непрестанно да се молим. Нека се молим за това: Господи, научи ни да дишаме молитвата, молитвата да бъде дишането на душата ни. И укрепи ни с Твоята сила, освободи помазанието на Святия Дух. И молитвата Ти да ни дариш с Вяра. Нека Твоята вяра да ни изпълва и нека дарбите на Святия Дух да бъдат върху нас. Нека не спорим за дарбите на Святия Дух, но ние нека да търсим Господа.

Псалм 105:4 Търсете Господа и Неговата сила, търсете лицето Му винаги.

Без да спорим за доктрини, търсете Господа и Неговата сила, търсете лицето Му винаги.

„Господи, помогни ни на практика да Те търсим Тебе и Твоята сила в молитвата, Твоите дарби да се проявяват в живота ни, а Ти да бъдеш Този, Който се доказваш, като се разписваш, като правиш да стават знамение, изцеления, освобождения, чудеса, велики дела, в мощното име на Господ Исус Христос! Ти потвърждавай Словото със знаменията, които го придружават. Не ние да доказваме, а както Павел казва в 1 Коринтяни 2гл.

Не с убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от Дух и от сила.

Не с убедителните думи на човешка мъдрост, но с доказателство от Дух и от сила. Ето така да бъде благовестието ни, ето така да бъде животът ни. Така че Господи, аз Те моля за дарбите на Святия Дух да ни даваш в пълнота – моля Те за дарбата на сила, дарбата на вяра – свръхестествена вяра, с която да местим планини. Моля Те, Господи за изцелителните дарби, така че всякакви болести да се изцеляват, както се казва в Исая 35 глава: куцото да прохожда, слепия да проглежда, глухия да прочува и немия да проговаря. Аз Те моля в мощното име на Исус Христос от Назарет Твоята сила да действа и Ти да си Този, Който да доказва, а не ние да доказваме нещата. Защото нашето доказателство е като мръсна дрипа. Ти потвърждавай чрез твоята свръхестествена сила, потвърждавай Твоето слово. Нека Твоят печат, нека Твоят подпис да бъде.

Благодарим Ти за Твоето прекрасно слово и за Твоя Дух. Моля Те научи ни как да освобождаваме помазанието на Святия Дух чрез вяра. Научи ни на пророческо откровение. …

България има нужда от Твоите извори, има нужда от Твоята жива река, реката на живота. Дай ни да плуваме в реката на живота. Призовете името на Господа, вашия Бог. Давай ни пророческо откровение, Исусе. Идва прекрасно време.

Моля Те, Господи, за свръхестествена вяра от Тебе. Вярата в Тебе е по-важна от изцелението, защото с вяра можем да го получим. Вярата от Тебе е по-важна от чудесата, защото чрез вяра можем да ги получим. Вярата от Тебе е по-важна от пророчествата, защото чрез вяра можем да ги получим. Вярата от Тебе е по-важна от преместването на планини, защото чрез вяра можем да ги преместим. Вярата от Тебе е по-важна от пробива, защото чрез вяра можем да го получим. Вярата от Тебе е по-важна от парите, защото чрез вяра можем да ги имаме. Вярата от Тебе е по-важна от всички неща, които можем да имаме в живота си, защото чрез вяра можем всичко да получим. Така че аз те моля да ни дадеш вяра,Без вяра никой не може да Ти угоди (Евреи 11:6). Защото който идва при Тебе, трябва да вярва, че Ти си, и че Ти награждаваш тези, които усърдно Те търсят. Освободи Господи небесна вяра, Божествена вяра, Божията вяра в нас. Не човешка вяра, а Божията вяра, онази вяра, която идва по благодат и е дар от Бога, освободи я в нас.

„Възстанови ни душите, Господи, възстанови домовете ни, възстанови църквите, възстанови България, Господи, възстанови бизнесите, възстанови ни.”

Всеки един трябва да вземе решение кой ще бъде господ на дома му, кой ще бъде мой господ и кой ще бъде господ на дома ми. Домът ми ще се нарече дом на молитва. И нека Господ да бъде Господ на дома ми.

„Давай ни Господи дарбите да работят. Давай ни пророческо откровение, Исусе. Къде е то? Дай ни да разбираме Твоя глас. О, колко си добър, колко си чудесен, колко си прекрасен, Господи! Твоите милости към нас се подновяват всяка сутрин. Благодаря Ти!”

Сега си сложете ръцете на болното място. Призовете името на Господа Исуса Христа. „В името на Исус, моля се, вън, вън, вън!” Заповядай да те напусне.

Сложи ръка на детето си, сложи ръка на болния човек до тебе.

„Вън, вън, вън! Огън, огън, огън от небето! Нека огънят на Святия Дух да слезе и да изгаря болести, да изгаря вериги. Всяка верига, с която врагът е вързал семейството, да се разруши, да се разкъса, и да изгори от огъня на Святия Дух.”

Даже вземи Божието слово и в името на Исус разкъсай веригите. Използвай Божието слово като меч, който да разкъса веригите. Божието слово да разкъса веригите. Вериги да падат, вериги да падат, вериги да падат!

Сложи ръка върху кръста, който виждаш на екрана. В името на Исус Христос, чрез кръвта на Божието Агне, бъдете изцелени, бъдете свободни! В името на Божия Син, в името на Господа, в името на Царя на царете, Спасителят, бъдете освободени, в името на Помазаника – Христос, бъдете освободени и изцелени! Всяка болест, всяка немощ, всяка верига да падне, веригите да паднат! Огън чрез кръвта на Исус!

Тези, които са с болести на двигателния апарат, започнете да движите ръце, крака, гръб – ставите, които ви болят, и ставите, които не могат да се движат в мощното име на Исус Христос! Започнете да се движите и направете това, което не сте могли да правите преди и приемете своето изцеление. Нека огънят на Святия Дух да слезе.

Болни от грип – в мощното име на Исус Христос смъмряме грипа, смъмряме вируса, да не дадат плод до века и заповядаме да се махнат!

Стани от леглото си! Стани от леглото си! Стани от леглото си!

Ушите да се отпушат, в името на Исус! Да се отпуши ухото, заповядам да се отпуши ухото, заповядам на ухото да прочуе, заповядам на ухото да се отвори! Отвори се, отвори се, отвори се, в името на Исус Христос – Спасителя!

Смъмряме синузит и сенна хрема, вън от хората в името на Исус Христос!

Смъмряме треска, висока температура, възпаление, инфекция в тялото в името на Исус Христос!

Бучката, която се намира в тялото ти, сложи ръка на нея и да я прокълнем заедно. В името на Господ Исус Христос проклинаме тази бучка, проклинаме този тумор, проклинаме тази киста, проклинаме тази миома да не дадат плод, да изсъхнат от корен! Бучките да се стопят, да не дадат плод до века, в мощното име на Исус Христос!

Този, който не може да ходи, Господ те изцелява, стани си от мястото и стани, и ходи, в името на Исус! Стани и ходи!  Стани и ходи!  Стани и ходи!  …

Смъмряме висок холестерол в името на Исус! Холестерол, бъди изцелен!

Щитовидната жлеза, обмяната на веществата, бъдете изцелени в името на Исус!

Възпаление и инфекции в тялото, бъдете изцелени в името на Исус!

Смъмряме всяко възпаление на ставите. Заповядваме да се отмахне и да бъдат ставите изцелени! Било то изкълчване, или навяхване, или артрит, артроза, остеропороза, и различни -порози, смъмряме ги в името на Исус бъдете изцелени!

Раздвижете си ставите, раздвижете си костите.

Смъмряме болести на сърцето и кръвоносната система (сложете ръце на сърцето). Заповядваме вън, вън, вън в името на Исус! Немощ и болест на сърцето и кръвоносната система, този дух, който носи немощи и е дошъл да убива, дошъл е да разрушава, вън от сърцето, вън от кръвоносната система, в името на Исус!

На някой му премалява, не се безпокой, само вярвай!

Смъмрям мигрена и главоболие (сложете си ръце на главите) в името на Исус, вън, вън, вън! Епилепсия, вън, мигрена, вън!

Възпаление, инфекция във вътрешните органи, да бъдат изцелени! (Сложете ръце) Възпаление и инфекция в жлъчката, черния дроб, в бъбреците, в пикочния мехур, в простата и в червата, смъмряме ги, вън в мощното име на Исус Христос от Назарет! В името на Исус бъдете изцелени!

Хемороиди смъмряме в името на Исус, да се стопят тези хемороиди, да изчезнат тези хемороиди, външни, вътрешни хемороиди да се стопят и да изчезнат в името на Исус Христос от Назарет!

Кисти да се стопят, кисти да се стопят, кисти да се стопят, в името на Исус!

Огънят на Святия Дух върху тебе.

Камъчета и пясък в жлъчката, в черния дроб и в бъбреците заповядваме да се изчисти, да се изхвърли, вън в мощното име на Исус!

Синузит, вън от тялото на хората!

Пищящи уши – смъмряме всеки дух, който причинява пищене на ушите, в името на Исус да напусне, вън!

Всеки дух, който причинява виене на свят, смъмряме го и заповядаме да напусне!

Възпаление на гърлото, сливиците, трета сливица, смъмряме и заповядваме вън, в името на Исус!

Възпаление на белите дробове, бронхити, астма, пневмония, смъмряме и заповядаме да напуснат!

Кисти, израстъци се стопяват. Благодарим Ти, Господи! Стопяват се, може да ги проверите. Проверете на мястото, където сте имали кисти, израстъци и пр. дали са там. Проверете дали можете да се движите по-добре, отколкото преди. Проверете дали болката, която е била дали я има там, или е изчезнала. Проверете да видите какво става, защото Божието действие е върху вас. В името на Исус Христос Святият Дух се движи и действа върху вас.

Господ изцелява червата – изцеление на черва. В името на Исус болести и немощи на червата се изцеляват. Червата получават освобождение. Нека огънят Ти да премине през червата. Освобождение. Благодаря Ти, Господи! Също смъмряме всякакви израстъци в червата – тумор, заповядваме да изсъхне и да се стопи! Хемороиди заповядваме да се стопят, да изсъхнат и да не дадат плод да века.

Отдаваме Ти слава и хвала свети Боже.

Проблеми със зъбите, с венците, бъдете изцелени! Говоря на зъбите, бъдете изцелени и възстановени, говоря на венците, бъдете изцелени и възстановени в мощното име на Исус Христос! Нека силата на Святия Дух да мине през тях.

Заповядваме на очите да бъдат изцелени в името на Исус! Заповядваме дух на слепота да напусне, дух на немощ да напусне, късогледство, далекогледство, вън! Астегматизъм, далтонизъм, вън! Глаукома смъмряме и заповядаме да напусне в името на Исуса Христа от Назарет! Заповядваме на възпаление и инфекция да напусне в името на Исус! Заповядваме също на перде, катаракс – пердето да се махне, очите да се изцелят и да виждат нормално. В мощното име на Исус Христос нека възстановяващата и изцеляващата сила на Святия Дух да мине през очите ти! Катаракти да бъдат изцелени. Господи Исусе ние очакваме изцеление от Тебе.

Захарен диабет смъмряме в мощното име на Исус и заповядваме на панкреаса (сложи ръка на панкреаса) да произвежда инсулин, заповядваме на панкреаса да бъде изцелен, възстановен и да произвежда инсулин. Ако този панкреас не е работил, Господ го възстановява. Благодарим Ти, Господи! Амин!

Благодарим Ти, Господи! Благодарим и за вашите молитви, защото и аз се нуждая от молитви, и аз се нуждая от вяра, и аз се нуждая от действието на Бога. И аз се нуждая от изцелителната сила на Святия Дух, както виждате.

Благодарим Ти, Господи за време на възможности и на отворена врата. Господ отваря врата.

Слава на Бога! Слава на Бога, че се молим, че Господи си дал тази молитвена армия! И ето, кое време става и продължаваме да се молим (142 компютъра). Аз ти благодаря Господи, че тези хора се молят, аз Ти благодаря, Господи за тези молители. Помажи, дай молитвени ходатаи, дай молитвени войни. Призови молитвени ходатаи, призови молитвени войни на служение, Господи, да Ти служат като молитвени ходатаи, като молитвени войни в името на Исус! Призив за молитвени ходатаи и войни. Една войска дай Господи, войска, Божия войска. Искаме ходатайствена войска, искаме молитвена войска.

Матей 6:33 Първо търси Божието царство… Първо търси Господа в молитва. Търсете Господа, търсете силата Му.

Господ изгражда армията Си. Изгради Господи армията Си!

Господ подготвя България за новото движение, подготви за нов вятър на Святия Дух, нов ураган на Святия Дух в България, да издуха нечестивите сили на тъмнината.

Армия – постъпваш ли в армията?

Стъпките на праведния човек се оправят от Господа.

Войници на Господа, войни на Христа, да ставаме войни на Христа, молитвени войни на Христа в името на Исус! Господ подготвя молитвени войни на Христа, които не се боят от дявола, Господ подготвя войни за царството Си, които не се боят от дявола.

И отваря врата в България за евангелизиране, отваря врата в България за чудотворната сила на Святия Дух, отваря врата в България за Неговото действие. Искаме души да се спасяват, дай Господи души да се спасяват, спасение на души в името на Исус! Да дойде царството Ти в България, да бъде волята Ти за България, както на небето, така и в България. Дай мир Господи, дай Твоя мир между църквите, дай Твоя мир между служители, дай Твоя мир между деноминации, дай Твоя мир между вярващи, дай Твоя мир между църкви, дай Твоя мир да бъде между нас. Твоят мир да бъде в нас и между нас. Твоят мир и Твоята любов, обединени в любовта Си. Простирай ръката Си, Господи, да стават знамения и чудеса в името на Твоя свят Син Исус Христос! Огън над България, огън над България, огънят на Святия Дух върху България в името на Исус!

Кръщение в Святия Дух и в огън! Кръсти Господи църквата Си със Святия Дух и с огън. Кръсти България със Святия Дух и с огън, потопи България със Святия Дух и с огън! Потопи църквата със Святия Дух и с огън! Потопи нас със Святия Дух и с огън! Огън, огън, огън върху нас. Потопи семействата ни със Святия Дух и с огън! Искаме децата (и внуците), искаме децата (и внуците) с Господа, искаме децата (и внуците) в Господа, в името на Исус! Всяка верига от сатана в домовете да се разчупи, всяка верига в домовете да се разруши, всяка верига в домовете да се разкъса, веригите в дома да паднат, в името на Исус! Кръвта на Исус Христос прилагаме върху дома, кръвта върху децата (и внуците), кръвта върху дома, кръвта върху семейството; святата кръв на Исус върху бизнес, върху служение, върху църква, върху дома, върху децата, върху жената, върху мъжа, върху мене, кръвта на Исус! Призоваваме кръвта на Исус! Призоваваме кръвта на Божието Агне срещу дявола и неговите дела! Затова се яви Божият Син да разруши делата на дявола. Кръвта, кръвта, кръвта, кръвта и Духът, кръвта и Духът, кръвта и Духът; святата кръв и Святият Дух, святата кръв и Святият Дух, святата кръв и Святият Дух. Призоваваме кръвта на Исуса и Духа!

Изпрати Духа Си, Господи, в домовете ни. Покрий ни с кръвта, има сила в кръвта, има огън в кръвта, огънят на Святия Дух в кръвта на Исус! Прясно помазание от Святия Дух, ела святи Душе! (Нека да поканим Святия Дух в домовете си). Ела Святи Душе и владей дома ми, Ела Святи Душе и владей дома ми, Ела Святи Душе и владей дома ми. Искам Твоя огън, Искам Твоя огън, Искам Твоя огън… Духни в дома ми, Духни в дома ми, Духни в дома ми! Домът ми да бъде дом на молитва, провъзгласявам дома ми да бъде дом на молитва, провъзгласявам дома ми да бъде дом на молитва. Сила дай Господи, дай силата на Святия Дух, искам силата на Святия Дух. Облечи ни със сила отгоре (Лука 24:49), облечи ни, Исусе, със сила отгоре, облечи ни със сила от небето, облечи ни със силата на Святия Дух. Простри мощната Си десница.

Господ разкъсва оковите на мрака, Господ разкъсва оковите на мрака, Господи, разкъсвай оковите на мрака. Разкъсвай в мен всяка окова на мрака, Разкъсвай в дома ми всяка окова на мрака, Разкъсвай в служението ми всяка окова на мрака, Разкъсвай  всяка окова на мрака! ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА! Искам да бъде светлина в сърцето ми, да бъде светлина в ума ми, да бъде светлина в тялото ми, да бъде светлина в дома ми. Да бъде светлина в мен, да бъде светлина в дома ми, да бъде светлина в служението  ми! ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА И СТАНА СВЕТЛИНА!

Йоан 1:1 В началото бе словото и словото бе у Бога, и словото бе Бог.

То в началото бе у бога. Всичко стана чрез Него и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него бе живота И ЖИВОТА БЕ СВЕТЛИНА ЗА ЧОВЕЦИТЕ.

И СВЕТЛИНАТА СВЕТИ В ТЪМНИНАНА И ТЪМНИНАТА НЕ Я СХВАНА.

Нека светлината ти да свети в тъмнината, светлината да свети в тъмнината, светлината да свети в тъмнината! Светлината да свети в тъмнината на сърцата ни, светлината да свети в тъмнината в домовете, светлината да свети в тъмнината в църквите, в градовете ни, в България. СВЕТЛИНАТА ДА СВЕТИ В ТЪМНИНАТА!

Огън, искаме огъня на Бога, Святия Дух и огън, кръсти ни със Святия Дух и огън, потопи ни в Святия Дух и огън! Изпрати Господи ангелите Си за нашите роднини и нашите деца, да ги пазят във всичките им пътища, на ръце да ги вдигат да не би да ударят о камък ногата си. Нека огънят на Святия Дух да бъде върху тях, огън, огън, огън.

Призоваваме святото име на Исус Христос, призоваваме Царя на царете и Господа на господарите.

„Царю на царете, призоваваме Твоето свято присъствие, призоваваме Твоето свято име, Господ на господарите, първият и последният, началото и края, алфата и омегата, Божий Сине, Човешки сине, Христос, Помазаникът, Сина на живия Бог, Тебе Те призоваваме!”

Амин!