Стихове за духовно воюване!

2254

Стихове за духовно воюване!

1. Хвалата носи сила от Бога и запушва устата на обвинителя и клеветника!

Псалм 8:2  Из устата на младенците и сучещите Укрепил си сила поради противниците Си, За да накараш да млъкне врагът и отмъстителят.

2. Естир – Постът обръща проклятието в благословение!

3. Разрушаваме оръжията (думи и обвинения) на сатана в името на Исус! Издаваме присъда над всеки език, дума, обвинение и демон, които идват да крадат, убиват и разрушават!

Исая 54:17  Ни едно оръжие скроено против тебе не ще успее; И ще победиш (осъдиш) всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд. Това е наследството на слугите Господни, И правдата им е от Мене, казва Господ.

Йоан 10:10  Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно.

4. Връзваме духовни власти на нечестие, демони, езици, думи изпратени срещу нас в името на Исус.

Освобождавам ангелски войнства и Развързвам дома си, съпругата, синовете си в името на Исус!

Матей 18:18  Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата.

5. Врагът е клеветник и обвинител на вярващия. Можем да го победим чрез КРЪВТА и чрез СЛОВОТО!

Откровение на Йоан 12:10  И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото се свали КЛЕВЕТНИКЪТ на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.

Откровение на Йоан 12:11  А те го победиха чрез КРЪВТА на Агнето и чрез СЛОВОТО на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт.

6. Вземам Оръжието на Хвала и Мечът на Словото. В  името на Исус отдавам възмездие и наказание на силите на тъмнината воюващи срещу мен, дома и служението ми! Връзвам началствата им с вериги и окови! Нека Божият съд дойде върху тях!

Псалм 149:6  Славословия към Бога ще бъдат в устата им. И меч остър от двете страни на ръката им,

Псалм 149:7  За да отдават възмездие на народите И наказание на племената,

Псалм 149:8  За да вържат царете им с вериги, И благородните им с железни окови, –

Псалм 149:9  За да извършат над тях написания съд! Тая част принадлежи на всички Негови светии. Алилуя.

7. Нека Дух на огън и съд се излеят върху силите, плановете, делата на сатана срещу нас в името на Исус!

Исая 4:4  Когато Господ измие нечистотата на сионовите дъщери. И очисти кръвта на Ерусалим отсред него, Чрез дух на съдба и чрез дух на изгаряне.

*****

Марка 16:17 Тия знамения ще придружават повярвалите; в Мое име бесове ще изгонват, нови езици ще говорят, змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце  и те ще оздравяват.

Матей 28:14 Тогава Исус се приближи при тях и заговори: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.

Ефесяни 6:10 Най-сетне заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се с цялото Божие оръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.

Ефесяни 2:6 и, като ни възкреси заедно с Него, сложи ни да седнем с Него в небесни места, в Христос Исус.

Колосяни 1:13 Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син

Лука 10:19 Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпиони, и власт над цялата сила на врага,  и нищо няма да ви повреди.

Марк 11:23 Имайте вяра в Бога или имайте вярата на Бога, защото истина ви казвам, ако някой рече на тази планина: Дигни се и се хвърли в морето и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва се сбъдва, ще му бъде.

Ефесяни 1:3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места.

Откровение на Йоан 12:11 А те го победиха чрез кръвта на Агнето и словото на своето свидетелство.

Повече от победители чрез Исуса Христа, Който ни е възлюбил.