Стихове за освобождение

2803

Библията казва: Вземете меча на Духа, който е Божието слово (Ефесяни 6:17) и го използвайте срещу сатана.

Искам да повтаряте след мене:

Евреи 4:12

Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне духа и душата, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето.

 

1 Йоан 3:8

Затова се яви Божият Син, за да съсипе делата на дявола в мене.

Откровение 12:11

Аз побеждавам дявола чрез кръвта на Агнето и словото на моето свидетелство.

Галатяни 3:13,14

13. Христос ме изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за мен, защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво.”

14. за да може благословението на Авраам да дойде чрез Исус Христос на мен чрез вяра.

Изход 8:1

Така казва Господ: Пусни людете Ми, за да Ми послужат.

Яков 4:7

И тъй, покорявам се на Бога и се противя на дявола и той ще бяга от мене.

Бог ме избави от властта на тъмнината и ме пресели в царството на Своя възлюбен Син.

Галатяни 5:1

Стойте, прочее, твърдо в свободата,за която Христос ви освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.

Не давай място на дявола.

Кажи:Дяволе, аз не ти давам място в мен, в моето семейство.

1 Йоан 1:9

Аз изповядам греховете си и Бог е верен и праведен да ми прости греховете и да ме очисти от всяка неправда.

Видях сатана паднал от небето като светкавица.

Лука 10:19

Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпии и власт над цялата сила на врага, и нищо няма да ви повреди.

Матей 6:13

Не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от лукавия.

Ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете, то Божието Царство е дошло до вас.

По-велик е Този, Който е в мен, от този, който е в света.

Махни се, сатано, защото е писано, че по-велик е Този, Който е в мен, от този, който е в света.

Матей 4:10

Махни се сатано, защото е писано: на Господа, твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш.

Римляни 10:9

Ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш в сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш.

Деяния 2:21

Всеки, който призове името Господно, ще се спаси, ще се избави, ще се освободи.

2 Тимотей 1:7

Бог не ми е дал дух на страх, но на сила, любов и себевладеене, на здрав разум.

Исая 61:1

Духът на Господа е на мене, защото Господ ме е помазал да благовесвам на кротките, Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените. Да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните.

Деяния 10:38

Исус от Назарет, как Бог Го помаза със Святия Дух и със сила; Който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола: защото Бог беше с Него.

Кажи: Господи Исусе от Назарет, моля Те освободи ме и изцели ме от угнетяването на дявола. Моля Те, превържи сърцесъкрушеното ми сърце и отвори затвора ми, Господи и ме пусни на свобода.

Йоан 8:36

Ако Синът ви освободи, наистина ще бъдете свободни.

Кажи: Божии Сине, освободи ме, за да бъда наистина свободен/на.

Йоан 8:32

И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.

Кажи: Господи, дай ми да позная истината и истината да ме направи наистина свободен/свободна. Искам да познавам Тебе, за да бъда свободен/а.

Деяния 1:8

Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще бъдете свидетели за Мене…

Кажи: Ела, Святи Душе, върху мене със сила и аз приемам сила чрез Святия Дух.

Йоан 11:25

Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мете, ако и да умре, ще живее.

Кажи: Господи Исусе, Ти си моят живот и Ти си моето възкресение. Аз вярвам в Тебе, Божий Сине. Ти си моят живот, Ти си моето възкресение.

Ефесяни 2:6

И като ни съвъзкреси, тури ни да седнем с Него в небесни места в Христа Исуса.

Кажи: Господи, благодаря Ти, че си ни съвъзкресил с Христос, че си ни сложил да седим в Христа Исуса в небесни места на трона и си подчинил началства и власти под нозете Му. Благодаря за властта, която си ни дал.

2 Коринтяни 5:17

Ако е някой в Христа, той е ново създание, старото премина, ето, всичко стана ново.

Кажи: Аз съм в Христа Исуса и съм ново създание, нов човек. Старото премина, всичко стана ново.

Аз няма да умра, а ще живея и ще разказвам делата на Господа.

Това е за тези, които имат страх от смъртта или имат желание за самоубийство.

 

Исая 54:17

Никакво оръжие, скроено против мен не ще успее и ще победя всеки език, който би се повдигнал против мене на съд. Това ми е наследството ми като слуга Господен и правдата ми е от Тебе, Господи.

Кажи: Никакво оръжие, скроено против мен няма да успее. Аз ти заповядам душе нечисти, излез от мен в името на Исус Христос! От сега нататък никой да не яде плод от тебе до века.

Не се опивайте с вино, следствието на което е разврат, но изпълвайте се със Святия Дух.