Тематична Молитва 1 – Разяснение

1842

Здравейте. Започваме с една молитва – Тематична молитва, в която молитва ще се молим по теми. Ето дори тука аз съм го направил, може да видите – разделил съм на 4 части: Първата част – аз – молиш се за себе си; втората част – семейство – молиш се за семейството си; трета част – молиш се за служението си (Ако го има, се молиш, ако го няма, пак се молиш да го има, защото всеки трябва да бъде служител на Господа); и четвъртата част – бизнес.

Молитва за себе си Молитва за служението
Молитва за семейството Молитва за бизнеса

Разбира се, за частта, която е за себе си, молиш се за дух, душа и тяло, умът, волята, емоциите си, молиш се евентуално за проклятия, наследствени, придобити, вериги, демони, болести, робство, каквото и да е, всичко да се разруши в името на Исус Христос!

Втората част – за семейството – включва децата, съпругата, респективно съпругът, родителите… А също тези, които нямат семейство молете се за приятелите си или за бъдещото си семейство.

След това третата част отиваме към служението. Служението, може да е специфично, може да не си точно тип църковен служител, може да се молиш чрез твоята професия или по друг начин. Но по принцип например за нашата група, която посещаваш и ходиш, църквата, която посещаваш и ходиш, града, в който живееш. И държавата – тези, които са в чужбина, казва Божието слово да се молим за градовете, за тяхното благоуспяване, защото с тяхното благоуспяване и ние ще благоуспяваме.

И накрая – четвъртата точка – бизнеса. Като в бизнеса включваме работата си. Разбира се има хора, които си имат свой частен бизнес. Финансите, разбира се парите, ако имате някакво наследство или някакъв имот, също се молим за тях.

Така че покриваме първо личността, после семейството, после служението и после бизнеса, като всяко едно от тези неща трябва да бъде Бог централно място – аз и моите взаимоотношения с Бога, семейството ми и взаимоотношенията им с Бога, служението ми и взаимоотношението ми с Бога. Защото се казва: На Господа, твоя Бог да се поклониш и само на Него на служиш. Значи поклонението е преди служението. И накрая бизнеса и моите взаимоотношения с Бога. Виждате как съм го разположил –   един кръст в средата и 4 квадрата. И всяко квадратче – първо за себе си, значи отвътре навън се върви, защото така е по-нормално, по-естествено за човека. Първо тръгва от себе си и вече отива към семейството, към служението и бизнеса, т.е. върви по един по-естествен начин. Иначе нещата могат да бъдат обратното, но някакси няма тази сила, няма това сърце да въвежда в молитвата, сърце за молитва. Така че виждате как се тръгва –Искайте, търсете и хлопайте. Виждате как се почва – дай Господи, като първо си кажеш всичките болки, си кажеш всичко, което те вълнува пред Господа. След това идва търсене. Защото ти си казал всичко, дошъл е мирът в сърцето ти, утешил си се, успокоил си се, че си Му казал на Господа нещата и от тук нататък вече тръгваш към останалата част на молитвата, да търсиш лицето на Господа, не само искането. Повечето стоят само с искането. Търсенето – търсиш Господа и Неговата сила, търсиш лицето Му винаги. И вече като намериш пътя, по който да вървиш, и се приближаваш и стигаш до вратата, която води до Светая Светих. Като стигнеш до там просто почваш да хлопаш, за да ти се отвори и да може вече да влезеш в Неговото присъствие. Това е в общи линии простичко казано тази тематична молитва, това е като помощно средство. Сега, като се молим трябва да имаме пред вид, например за семейството – казано е тука за децата. НапримерИсая 54:13 Всичките ти деца ще бъдат научени от господа и голям ще бъде мирът на децата ти. Например като се молим за съпругата, за родителите, винаги слагаме словото. Може да сложим в Деяния 16 глава, където се казваПовярвай в Господа Исуса и ще се спасиш ти и целия ти дом. Това е едно обещание, върху което можем да стъпим. Какво искаме за семейството – искаме любов, единство, мир и т.н.

Така, служението трябва да бъде водено от Святия Дух. Разбира се почва се от група – град – държава. Молим се и покриваме всичко. Сигурно има неща, които не ги покриваме в момента напълно, и ако се сетите нещо пишете ми, защото ние трябва да напредваме, да се подобряваме в молитвата. В молитвата трябва и разум да вложим някой път. Общи приказки, но целенасочено бомбандираме нещата.

Областта на бизнеса е много важно, защото Господ е обещал, че ще благослови делата на ръцете ни. Така че тука можеш да сложиш Второзаконие 8: 17,18 Да помниш Господа, твоя Бог, защото Той е, Който ти дава сила да придобиеш богатство; Да го имате пред вид това нещо, защото като дойде благословението, защото то ще дойде (като се молите то ще дойде, и ако действате разбира се с вяра, то ще дойде), но като дойде да не си кажете: Ето, тези две ръце направиха това. Но да помниш Господа, твоя Бог, защото Неговата ръка е тази, която ти дава силата – Деяния 1:8 Ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. Вие знаете ,че хората работят с бизнес, защо? – повече часове на ден, защо? – за да спечелят пари да си хранят семейството, за да дадат за Божието дело. И за това трябва да бъдем ефективни в това, което правим. Как можеш да бъдеш по-ефективен, освен ако го правиш заедно с Господа, защото можеш да сееш, можеш да копаеш, можеш да ореш, каквото щеш да правиш, но Господ трябва да полива, Господ трябва да даде растежа, Господ трябва да даде слънцето, Господ дава почвата и т.н. Така че ние сме зависими от Господа.

И така, тези 4 точки – вижте колко е простичко – разделил съм го на 4 квадратчета, и един кръст по средата, и вече – молитва за себе си; молитва за семейството си, молитва за служението и молитва за бизнеса. Всяка една от тези области трябва да бъде развита. Там, където липсва ще наблегнеш повече, всеки има специфични проблеми – грехове, проблеми и т.н. Всичко това го изливате в тази молитва, изливате си сърцето пред Господа, изповядате греховете си.

И нека да направим така тази молитва. Пак ще вземем лист и го разделяме на четири квадратчета. Първата част ще наречем Изповед; втората Молба; третата част Воюване и четвъртата част Изповед и благодарение. Разделяме във времето.

Изповед на грехове Воюване
Молба Изповед на вяра и благодарение

Първата част – Изповед – изповед на какво? – изповед на грехове. Библията казва 1 Йоан 1:9 Ако изповядате греховете си Той е верен и праведен да ви прости греховете и да ви очисти от всяка неправда. Това е частта, наречена покаяние. След като си се покаял, взел си решение, и тогава идва силата. Силата не е от нас, тя е от Бога.

Втората част – молбата – стигаме до частта на молбата. Вече почваме да се молим, това е останалата част от листа – почваш да се молиш: Господи това, Господи онова…., молиш, молиш… И частта, която се нарича искане Лука 11:9 Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори.

След това стигаме до частта воюване. Ние вече сме поискали от бога – дал ни е благодат, дал ни е силата, и сега вече ще речеш: Ей, сатана, ти навлязъл в тези територии и Бог е от към нас. Изповядал съм грехове, простил съм, всичко е очистено с Бога, помолил съм се, и сега вече аз те конфронтирам тебе, в мощното име на Исус Христос веригите ти да паднат, тъмнината да си отиде, болестите да си заминат, немощите да си заминат. Ти си атакувал семейството ми, ти си атакувал служението ми, ти си атакувал бизнеса ми, махай се в името на Исус! И вече това е частта воюване. Не трябва да се изпуска тази част, защото какво казва словото в: Матей 18:18 Каквото вържете на земята ,ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата.

Значи до тук минахме първата част – изповед на греховете, за да може да се очистим, втората част молба – искайте и ще ви се даде…. И третата част започваме да воюваме пак върху това – 1,2,3,4 – за себе си, за семейството, за служението, за бизнеса. И връзваш, развързваш, заповядваш да се махат, вериги да падат, тъмнина да си отиде. Това воюване ще го обосновем с Откровение на Йоан 12:11 Побеждаваме дявола чрез кръвта на Агнето и словото на нашето свидетелстване или на Римляни 8:37 ние сме повече от победители чрез Исуса Христа, Който ни е възлюбил.

И след като сме воювали и вече има определена победа, тогава можем да сложим и следните стихове:

1 Коринтяни 15:56 жилото на смъртта е грехът, а силата на греха е законът;

1 Коринтяни 15:57 но благодарение Богу, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос.

2 Коринтяни 2:14 Но благодарение Богу, Който винаги ни води в победително шествие в Христа, и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познаването на Него.

1 Йоан 5:4 Защото всичко, що е родено от Бога побеждава света; и тая победа, която е победила света е спечелила нашата вяра.

Марк 11:23 Ако речеш на планината: дигни се и се хвърли в морето, и не се усъмниш в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му бъде.

Исая 54:17 Никакво оръжие, скроено против теб не ще успее, и ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд. Това ти е наследството като слуга Господен, и правдата ти е от Мене, казва Господ.

Може също да използваме Псалм 91, особено пасажите от 9 до 13 стих, където е духовното воюване. Разбира се в Псалмите има много духовно воюване в тях.

И след като вече сме воювали стигаме до времето, в което ние трябва да изповядаме. Това вече се нарича Изповед на вяра.

Първата изповед в първото квадратче беше изповед на грехове Господи прости, покаяние и т.н. Обаче в четвъртото квадратче ти изповядаш победата, защото греховете ти са очистени, молил си се на Бога, воювал си срещу сатана, и вече няма какво друго да остане освен ад благодариш на Бога и да Го славиш и да изповядваш победата, която вече имаш. Защото какво казва Божието слово? –

че Римляни 10:9 със сърце вярва човек и се оправдава и с уста прави изповед и се спасява.10.Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е господ, и повярваш в сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Тази изповед накрая подпечатва накрая.

Ето например и друг стих ще обърнем: Марк 11:24 Каквото и да поискате в молитва вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне. Как вярваш? – като го изповядаш.

Можем още тука да сложим Откровение на Йоан Побеждаваме дявола чрез кръвта и словото на нашето свидетелство. Тоест ние вече свидетелстваме победата.

И така, това можеш да го използваш във всяка една от тези точки. Направо е прекрасно. Изповед на грехове, личните си грехове. Можеш да изповядаш греховете на семейството си, на фамилията си също. Както Данаил се моли и изповяда греховете на Израел. Особено може да имаш деца, имаш роднини, които не са се покаяли, можеш да изповядаш техните грехове. Господи, прости ни (ти се застъпваш), защото Ти съгрешихме като направихме това и това…Включваш се заедно с тях.

А в тази изповед за семейството можеш да направиш и за служението, църквата примерно, – църквата има разцепление, карат се, бият се Тука можеш също да го сложиш – Господи, прости ни, защото ние Ти съгрешихме, ние вместо да се обичаме се мразим, вместо да сме единни сме разцепени. Това не значи, че Господ ще ги обедини хората, за това, което те правят, но първо теб ще те благослови, защото заемаш тази позиция и защото потърсих човек, който е застанал в пролома.

И второто, което е, искам да ви кажа, например за децата. Ще дойде ден, когато ще се обърнат, обаче има разлика, повярвайте ми, от едно дете, което е в грях – той е такъв, той не ме слуша… и не се застъпват по този начин в молитва да изповядват греховете му. А вижте Йов какво направи за своите деца? Той принасяше кръвна жертва като образ на Христовата жертва в молитва. Погледнете Йов 1:5 – той принасяше кръвна жертва за децата си, като казваше:да не би да са съгрешили в сърцата си и да са похулили Бога. Виждате, ако в Стария Завет това работеше, това дори е още преди Стария Завет, той още преди Стария Завет е живял, това е най-старата книга в Библията. Той е преди Мойсей, той е живял по времето на Аврам някъде, може и преди това да е. А пък законът дойде чрез Мойсей, знаете. 500 години идва Мойсей след Аврам. Значи законът дойде 500 години някъде след Йов. Йов принасяше кръвна жертва за децата си всеки ден – да не би да са съгрешили в сърцата си и да са похулили Бога. Така че ако той можеше да го прави ние също можем да прилагаме кръвта на Исуса в молитва, да изповядваме греховете на нашите деца и да се молим за Божията милост: Господи, прости им, защото те не знаят какво вършат. Същото се каза и за служението, за бизнеса, за работата. Можете също да се молите също – имате колеги неразбрани, коравовратни може да са, може да са невярващи някои от колегите, с които работите и се чудите какво да правите. Ето, изповядвайте и техните грехове. Ето, виждате – в първата точка – изповед на греховете. Разбира се, ако ние изповядваме греховете си Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. В това спор няма, Той е адвокат, застъпник, ходатай, посредник, Великият Първосвещеник. Но това не изключва да изповядваме греховете и на другите. Както виждате и Данаил го правеше. И аз ще ви кажа още един пасаж, който е между другото е много хубав за това нещо. Вие можете да го видите в 1 Йоан 5:16 Ако някой види брата си, че е извършил несмъртен грях, нека се моли, и Бог ще му даде живот, сиреч, на ония, които съгрешават несмъртно. Има смъртен грях ,не казвам за него да се моли. Сега няма да влизаме в подробности кой е смъртен и кой не е смъртен грях, дали е хулата срещу Святия Дух или не, това е голям теологически въпрос и не ни е работата в това, но погледнете първата част на стиха е важна. Защото тя е съществената в момента. Ако някой види брата си,сина си, дъщеря си, майка си, баща си, колегата си, братята и сестрите в църквата си, че е извършил несмъртен грях, какво се казва? – да го съдим, да го обвиняваме, не, но нека се моли, и Бог ще му даде живот, сиреч, на ония, които съгрешават несмъртно. И аз ви казвам, това нещо – молитва и изповед. Този е много хубав стих. Това е изповед на грехове.

После почваме да се молим – за себе си, за семейството си, за служението и за бизнеса.

След това стигаме до духовно воюване – дух, душа, болести, немощи, душевни връзки, наследствени грехове, проклятия. После почва за семейството, за съпругата, за родителите, за майка, баща, роднини. Трябва да атакуваш в името на Исус! Имаш власт да връзваш и да развръзваш. Божието слово казва, че ако ти вярваш домът ти ще се спаси. Но не само да го казваш, но активно да атакуваш дявола с този стих, бомбандираш го. Децата ми ще бъдат научени от Господа.Нашите деца Господ ще ги учи дяволе, няма ти да ги учиш, защото ти нямаш право да бъдеш учител на децата ми. Забранявам ти в името на Исус, Господ ще учи децата ми и т.н.

След това отиваш в служението, групата – водиш група или водиш църква, или ходиш на църква и стават неразбории и не да кълнеш и да обвиняваш, а да атакуваш дявола, няма да атакуваш хората. Защото това не е нашата работа да атакуваме хората. Почваме атака срещу дявола. В групата – в името на Исус всеки дух на раздори в групата, вън! Всяка верига в манипулация, контрол и чародейство да се разруши в името на Исус и т. н.

След това отиваш в бизнеса. Всеки дух на бедност, мизерия, провал, да се маха! Искам пробив в името на Исус! Всяко нечестие в бизнеса да се махне, очистваме се ако нещо сме съгрешили, но искаме пробив. Дух на недоимък, вън от моя бизнес. Христос е тука. Може също да сложим още един стих, който е в 2 Коринтяни 8:9 Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че богат като бе, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия. Това не значи да сме използвачи и да кажем: ние ще станем милионери, да се наслаждаваме на живота и т.н. Тука казва, че имаме законно право според делото на кръста, не постоянно в мизерия да бъдем, но да имаме духовен и финансов пробив. Винаги духовния е на първо място и вие ще го видите в 3 Йоан 2 Възлюбени молитсвам (в друг превод казва желая) да благоуспяваш и да си здрав, както благоуспява душата ти. Душата чрез молитва почва да благоуспява, е на база на благоуспяването в душевната област, започваш да благоуспяваш в бизнеса, започваш да благоуспяваш в областта на служението, започваш да благоуспяваш в семейството, започваш да благоуспяваш в личен план. Но трябва бизнеса и всичко друго да бъде подчинено на нашето духовно развитие. Така че тука дойдохме до воюването, трета точка.

Не става без словото, приятели. Ни молитва, ни нищо не става без словото. Трябва да основете молитвата на словото.

И четвърта точка – Изповедта на вяра, свързана с благодарение и отдаване слава на Господа. И почваш – за себе си да благодариш: О, Господи, аз ти благодаря, отдавам Ти славата и хвалата за това, за това… Господи, благодаря Ти и Ти отдавам слава за моето семейство. Исая 54:17 никакво оръжие, скроено против мене няма да успее и ще победя всеки език, който би се повдигнал против мене в съд. Това ми е наследството като слуга Господен и правдата ми е от Мене, казва Господ на Силите. Почваш за твоето семейство. Повярвал съм в Господа Исуса Христа и ще се спася не само аз, но и целия ми дом. Моите деца ще бъдат научени от Тебе, Господи. Аз Ти благодаря и Ти отдавам славата и хвалата. Дух на любов, единство, мир в моето семейство и Ти благодаря. За служението – почваш да изповядаш и да благодариш на Господа; за бизнеса почваш да изповядаш и да благодариш. В името на Исус имаме пробив. Ти си Този, Господи, Който ни даваш пробива, Ти си Този, Който ни даваш благоуспяването. Така че накрая с изповед и благодарение отдаваме славата на Господа. И така завършва молитвата.

Слава да бъде на Господа. Бог да ви благослови скъпи братя и сестри и да ни учи да се молим. Аз ще спра до тука и след това вероятно ще започна същината на молитвата.

Бог с вас!